کارکردهای ادبی اصطلاحات نجومی در دیوان انوری

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 140

This Paper With 13 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

EJPS07_091

تاریخ نمایه سازی: 20 مهر 1401

Abstract:

علم نجوم از دیرگاهان در شعر و ادب فارسی نمود داشته است و انوری ابیوردی یکی از شاعران فرزانه قرن ششم هجری استکه از علم نجوم احکام و باورهای پیشینیان راجع به این اصطلاحات آگاهی کافی داشته است. در این تحقیق که به روش تحلیلی-توصیفی و با استناد به دیوان اشعار انوری و همچنین آثار علمی مرتبط با اصطلاحات نجومی انجام گرفته و سعی شده است کهاصطلاحات نجومی به کار رفته در دیوان انوری و باورهای خرافی پیرامون آن و همچنین مضمون آفرینی ها و تصویرسازی ها وآرایه های ادبی مرتبط با اصطلاحات نجومی مورد نقد و بررسی قرار گیرد و نتایج این تحقیق حاکی از آن است که انوری بهواسطه تسلطی که بر علم نجوم داشته است از بسامد بالایی از این اصطلاحات بهره گرفته است و از آرایه های ادبی و بیانی تشبیه،استعاره، اغراق بیشتر استفاده کرده است. همچنین در محور همنشینی کلمات تناسب و تضاد دارای بیشترین بسامد هستند.

Authors

مریم چنانی

کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور مرکز اهواز