پهنه بندی و پیش بینی مکانی و زمانی رخداد فرونشست زمین در دشت های قروه و چهاردولیاستان کردستان با استفاده از تصاویر ماهواره سنتینل ۱ و صحت سنجی آن

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 80

This Paper With 12 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

EMGBC06_063

تاریخ نمایه سازی: 20 مهر 1401

Abstract:

فرونشست یا افت سطح زمین یکی از پدیده های زمین شناسی است که همراه با تغییر اقلیم در دهه های اخیر و کاهشنزولات جوی در سطح کشورمان افزایش یافته است. فرونشست زمین به دلایل مختلف طبیعی و یا مصنوعی ایجاد می شودو شناسایی فاکتورهای موثر در جهت روندیابی و جلوگیری از وقع آن امری حیاتی است. باتوجه به پیچیده بودن فرآیندهایزمین شناسی همواره پیش بینی مخاطرات زمین شناسی مشابه فرونشست بصورت دقیق امکان پذیر نمی باشد. در همین راستادر این پژوهش یکی از راه های شناسایی و تعیین نرخ فرونشست زمین و درنتیجه پیش بینی مکان رخداد آن در طول زمانبا استفاده از داده های ماهواره ای راداری مورد بررسی قرار می گیرد. مهم ترین عامل رخداد فرونشست در دنیا کاهش سطحتراز آب زیرزمینی به دلیل برداشت بیش از اندازه از آبخوان ها است که بدلیل ایجاد فضاهای خالی در لایه های زیرسطحی وپر شدن آنها با رسوبات ریزدانه رخ می دهد. اکثر دشت های کشور که در آنها آبخوان قابل توجهی قرار دارد با کسری مخزنآبخوان مواجه می باشند و درنتیجه آن فرونشست های مختلف و درمقیاس های محلی تا بزرگ بوجود آمده است. آبخوان هایواقع در شرق استان کردستان نیز درسال های اخیر به دلیل برداشت بی رویه آب با کسری مخزن همراه بوده و درنتیجه شاهدرخداد فرونشست در این دشت ها می باشیم. در این پژوهش آبخوان های قروه و چهاردولی جهت تعیین نرخ فرونشست زمینو ارتباط آن با افت سطح آب زیرزمینی و پیش بینی مکانی و زمانی فرونشست مورد مطالعه قرار می گیرد. یکی از موثرترینروش های شناسایی و تعیین نرخ فرونشست زمین، استفاده از داده های ماهواره ای رادار و روش تداخل سنجی راداری می باشد.در این پژوهش پس از صحت سنجی نتایج حاصله از دورسنجی و روش تداخل سنجی راداری با داده های مستقیم و تعییننرخ فرونشست زمین در بازه زمانی مشخص، نقشه پهنه بندی فرونشست محدوده تهیه و ارتباط روند رخداد و مکان فرونشستبا افت تراز سطح آب زیرزمینی محدوده مورد مطالعه، تعیین می گردد.

Keywords:

فرونشست زمین , فروچاله , افت آب زیرزمینی , هیدروگراف آبخوان , آبخوان قروه و دهگلان , داده هایماهواره ای رادار , داده های سنتینل ۱ , تداخل سنجی راداری , هیدروژئولوژی

Authors

اسماعیل غلامی

دانشجوی دکتری اکتشاف معدن، دانشگاه صنعتی شاهرود،

علیرضا عرب امیری

دانشیار دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود

بهزاد تخم چی

دانشیار دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود