راه اندازی سیستم کنترل و استانداردسازی مدار شیر آهک سازی مجتمع مس سرچشمه

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 110

This Paper With 8 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

IMEC10_098

تاریخ نمایه سازی: 21 مهر 1401

Abstract:

هدف کارخانه شیر آهک سازی، تولید Ca(OH)۲ برای تنظیم محیط قلیایی در مدار فلوتاسیون کارخانه هایپرعیارکنی ا ست . در کارخانه شیر آهک سازی مجتمع مس سرچشمه، آهک خشک پخته با آب مخلوط شده، ذرات درشت و ناخالصیهای نامحلول جدا شده و شیرآهک با درصد جامد ۱۸ به عنوان محصول کارخانه تولید و به کارخانه تغلیظ ارسال می شود. مدار کارخانه شیر آهک سازی شامل یک آسیای گلولهای، طبقه بندی کننده مارپیچی، هیدروسیکلون، مخازن و پمپ انتقال است. جهت فراهم کردن شرایط مناسب خردایش در آسیاها، در صد جامد پالپ ورودی به آ سیا باید منا سب با شد. در این مدار، کنترل ن سبت در صد جامد آ سیا برای تامین در صد جامد منا سب آ سیا در طرح اولیه در نظر گرفته شده ا ست. از اینرو، در صد جامد پالپ درون آ سیا بر مبنای تناژ آهک ورودی و میزان دبی آب اندازهگیری شده با دبیسنج تنظیم میشده، اما به مرور زمان و در اثر خرابی تجهیزات کنترلی (شیر کنترلی و دبیسنج) کنترل خودکار از مدار خارج شده و تنظیم آب به صورت دستی و توسط مراقبتکار انجام میشد این موضوع باعث ایجاد خطا در مقدار درصد جامد می شد، برای رفع مشکل کالیبرا سیون ، تهیه شیر کنترلی و برنامه نویسی آن صورت گرفت که نتایج آن افزایش در صد جامد آ سیا از ۲۸ در صد به ۴۰ در صد بوده است و با افزایش در صد جامد میزان خردایش آهک بهبود یافت. پس ازمرحله آسیا کنی شیر آهک تولید جهت جدایش ذرات نامحلول و ناخالصی به طبقه بندی کننده مارپیچ ار سال می گردد. میزان در صد جامد شیر آهک ورودی جداکننده مارپیچی بر ا ساس طرح کارخانه ۲۰/۳ در صد می با شد. طی نمونه گیری های مختلف مشخص شد که این در صد جامد به دلیل تنظیم دستی میزان شیر آب ورودی تو سط مراقبت کار نو سان بسیار زیادی دارد (در محدوده ۵ تا ۳۶ در صد ) برای حل این مشکل حلقه کنترل جدید جهت تنظیم در صد جامد طراحی شد و وارد مدار گردید که نتیجه آن کاهش نو سانات(میانگین در حدود ۳ درصدی از نقطه مطلوب) در خوراک ورودی به طبقه بندی کننده بود.

Authors

مهران عوض نیا

کارشناس ارشد فرآوری مواد معدنی، مرکز تحقیقات فرآوری مواد کاشی گر

سعید درویش تفویضی

کارشناس ارشد فرآوری مواد معدنی، مرکز تحقیقات فرآوری مواد کاشی گر

امیدرضا بشیری

کارشناس ارشد فرآوری مواد معدنی، مرکز تحقیقات فرآوری مواد کاشی گر

محمدرضا گودرزی

کارشناس ارشد فرآوری مواد معدنی، مرکز تحقیقات فرآوری مواد کاشی گر

غلامعباس پارساپور

استادیار فرآوری مواد، گروه مهندسی معدن، دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان،

جلال ترابی

مسئول تعمیرات کارخانه آهک و شیر آهک ، امور تغلیظ، مجتمع مس سرچشمه