بررسی روند تغییرات ضریب برفی حوضه کرخه طی سی سال گذشته(۱۳۶۹الی ۱۳۹۹)

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 106

This Paper With 9 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

WRRC04_025

تاریخ نمایه سازی: 6 آبان 1401

Abstract:

در این تحقیق با استفاده از داده های بارش و درجه حرارت سی ساله(۱۳۶۹ الی۱۳۹۹) ۲۰ ایستگاه سینوپتیک واقع در حوضه آبریز سد کرخه، روند تغییرات بارش کل(باران و برف)، تمامی ایستگاه ها و همچنین ضریب برفی آنها با استفاده از آزمون روند من-کندال و در هرماه به صورت جداگانه مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان می دهد که در فصول انباشت برف سه ایستگاه رومشکان، هرسین و تویسرکان دارای روند مثبت ضریب برفی هستند. همچنین ایستگاه دره شهر در ماه های فصل زمستان روند مثبتی در بارش کل داشته است.

Authors

علی معتمدی

دکتری منابع آب،رئیس گروه پیش بینی های آب و هواشناسی، سازمان آب و برق خوزستان

فاطمه بابادی آرپناه

دانش آموخته دوره کارشناسی علوم و مهندسی آب دانشگاه شهید چمران اهواز