کلان داده های مبتنی بر اینترنت اشیاء از چشم انداز کشاورزی هوشمند

Publish Year: 1399
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 63

This Paper With 11 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_TD-16-63_006

تاریخ نمایه سازی: 30 آبان 1401

Abstract:

اینترنت اشیاء یک فناوری نوظهور مرتبط با اینترنت است که به جای تمرکز بر ارتباط بین افراد. بر ارتباط بین اشیاء تمرکز دارد. ظهورراه کارهای هوشمند و فناوری های جدید اینترنت اشیاء در کشاورزی با ابجاد تغییر بنیادی در همه وجوه شیوه های جاری. بسترساز توسعه الگوی جدید در کشاورزی به نام کشاورزی هوشمند شده است. کشاورزی هوشمند مبتنی بر اینترنت اشیاء سبب بهبودبهره وری کشاورزی با تولید بیشینه غذا از طریق استفاده بهینه از منابع پایهه کمینه کردن اثرات محیطی. کاهش هزینه هاو افزایشدرآمد با ارتباط به بازار کسب و کار خواهد شد که دستیابی به اهداف توسعه پایدار کشاورزی را تسهیل می کند. داده های مبتنی براینترنت اشیاءء کلان داده هستند. در این مقاله فناوری های اینترنت اشیاء و کلان داده معرفی شده است. همچنین با هدف کمک بهتصمیم گیری راهبرد از مرحله پیش از تولید تا بازاریابی کسب وکارها در کشور. چرخه عمر و روند این فناوری ها بررسی و تحلیل شدهاست. براساس Google Trends محبوبیت جهانی این فناوری ها نیز بررسی و تحلیل و ارتباط بین آنها از چشم انداز کشاورزی هوشمندارائه شده است. همچنین در این مقاله. کاربردهای کلان داده های مبتنی بر اینترنت اشیاء در چرخه کشاورزی هوشمند بر پایه مطالعه مروری و تحلیل موضوعی پژوهش های اجرا شده، معرفی شده اند. طبق یافته ها، کاربرد فناوری های اینترنت اشیاء و کلان داده درکشاورزی و کسب و کارهای مرتبط رو به افزایش است و می توان پیش بینی کرد که اینده کشاورزی بهینه در جهان برای پاسخگوییبه نیاز غذایی و پایداری در تولید بدون یکپارچگی این فناوری ها و هوشمندسازی کشاورزی امکان پذیر نباشد. کاربردهای کلان داده های مبتنی براینترنت اشیاء در دسته بندی چرخه کشاورزی هوشمند شامل سنجش و پایش هوشمند شرایط محیطی، تجزیه و تحلیل و برنامه ریزی هوشمند، کنترل هوشمند، و استفاده در فضاهای ابری قرار می گیرند.

Authors

بهاره جمشیدی

موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، سازمان تحقیقات. آموزش و ترویج کشاورزی، کرج. ایران

حسین دهقانی سانیج

موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، سازمان تحقیقات. آموزش و ترویج کشاورزی، کرج. ایران