بررسی عوامل اثرگذار بر میزان ارتقای رضایت مندی در بین مودیان مالیاتی و رتبه بندی بر اساس روش( Topsis)MCDM مورد مطالعه: اداره کل امور مالیاتی شهرستان سنندج

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 71

This Paper With 14 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

BEACONF03_092

تاریخ نمایه سازی: 30 آبان 1401

Abstract:

پژوهش حا ضر با هدف برر سی عوامل اثرگذار بر میزان ارتقای ر ضایت مندی در بین مودیان مالیاتی و رتبهبندی بر ا ساس روش تاپ سیس در اداره کل امور مالیاتی شهر ستان سنندج صورت گرفته ا ست. باتوجه به اینکه جامعه آماری مودیان امور مالیاتی شهرستان سنندج می باشد، در نهایت ۳۸۴ نفر با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی در دسترس به عنوان نمونه آماری انتخاب؛ سپس با ا ستفاده از پر س شنامه ا ستاندارد اقدام به سنجش ابعاد مورد نظر پژوه شگر نموده و اقدام به جمع آوری داده ها گردید و برای تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها با استفاده از آزمون فریدمن و در طبقه بندی اثرگذارترین عوامل از روش تاپ سیس ابعاد ر ضایت مندی به ترتیب اهمیت و میزان اثر در ر ضایتمندی مودی چینش شد. یافته های نهایی پژوهش حاکی از وجود تاثیر معنادار، بین عوامل موثر بر مودی مداری و ر ضایتمندی مودی و ابعاد آن به ترتیب( شامل: ارتباطات، انتظارات، کارکنان و فرهنگ) در اداره کل امور مالیاتی مورد مطالعه میبا شد و همچنین بیشترین اثر با ۶۹۶.۰ وضعیت مطلوب در بین عوامل موثر ر ضایت مودیان، مربوط به بعد ارتباطات و کمترین اثر مربوط به بعد کارکنان میباشد

Authors

آزاد سبحانی

کارشناس ارشد رشته مدیریت دانشگاه آزاد سنندج

محمود رحمانی

مدیرگروه رشته مدیریت،دکتری مدیریت مالی، دانشگاه آزاد واحد سنندج

هیرش سلطان پناه

استاد گروه مدیریت، دکتری مدیریت ..... دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد سنندج