واکاوی ریشه های شکل گیری مدیریت آموزشی و برنامه ریزی درسی در ایران

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 48

This Paper With 15 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICLP08_067

تاریخ نمایه سازی: 8 آذر 1401

Abstract:

آموزش قدمتی به اندازه عمر بشر دارد . نیاز انسان به آموزش و یادگیری جهت سازگاری و تعامل با تغییرات محیطی ،یک نیاز همیشگی و پایدار است . این نیاز هرگز به پایان نمی رسد ؛ تا زمانی که زمین هست و حیات انسان ادامه دارد ؛نیاز به آموزش هم وجود دارد . مدیریت آموزشی، یکی از مباحث مطرح در علوم تربیتی بوده و به معنای برنامه ریزی،سازماندهی، هدایت، هماهنگی و نظارت و ارزشیابی فرایند آموزش تعریف شده است که به طور خاص دارایشاخصه های ویژهای است. این پژوهش در پی آن است تا با استفاده از روش مطالعه کتابخانه ای و شیوه توصیفی –تحلیلی به بررسی ریشه های شکل گیری مدیریت آموزشی و برنامه ریزی درسی در ایران بپردازد.

Authors

اکبر امیری

دانش آموخته کارشناسی ارشد زیست محیطی

سیده مدینه میرباقری

دانش آموخته علوم تربیتی، گرایش کودکان استثنایی