بررسی میزان بستری به علت نارسایی قلبی حاد جبران نشده

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 81

This Paper With 20 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

HCSCONF05_003

تاریخ نمایه سازی: 12 آذر 1401

Abstract:

رمضان ماهی است که در آن مسلمانان دارای سلامت جسمانی در سرتاسر جهان روزه گرفته و تا غروب آفتاب از خوردن، آشامیدن، روابط زناشویی و استعمال دخانیات خودداری میکنند.. با توجه به میزان بالای روزه داری در ماه رمضان در جامعه ایران و شهر ارومیه و همچنین فراوانی تعداد بستری بیماری های قلبی و عروقی و خصوصا CHF، ما در این مطالعه بر آن شدیم تا برای اولین بار در ایران به بررسی ارتباط بین میزان بستری به علت نارسایی قلبی جبران نشده و روزهداری در ماه رمضان بپردازیم. مواد و روش : برای اجرای این مطالعه، توصیفی -مقطعی پرونده ۱۳۱۵ بیمار بستری در بیمارستان طالقانی و سید الشهداء ارومیه در رمضان و یک ماه قبل و یک ماه بعد از ماه رمضان مورد بررسی قرار گرفتند و پرونده های آنها از بایگانی بیمارستان استخراج شد. اطلاعات دموگرافیک و بالینی، تعداد بستری ها با تشخیص نارسایی قلبی جبران نشده و همچنین متغیرهای مربوط به بیماران با استفاده از آزمون های آماری مقایسه شد. یافته ها : ۱۳۱۵ نفر از بیماران قلبی جبران نشده بستری شده در بیمارستان طالقانی و سید الشهداء ارومیه در ماه رمضان و شعبان و شوال، بررسی شدند. %۳۱/۲ ۴۱۰ نفر در ماه رمضان، ۴۹۹ نفر %۳۷/۹ شعبان و ۴۰۶ نفر %۳۰/۹ در ماه شوال بستری شده بود. از ۷۳۵ بیمار مذکر ، ۲۷۸ نفر ۳۷%/۸ در ماه شعبان ، ۲۳۱ نفر %۳۱/۴ در ماه رمضان و ۲۲۶ نفر %۳۰/۷ در ماه شوال بستری شده بودند. از ۵۸۰ بیمار مونث ، ۲۲۱ نفر %۳۸/۱ در ماه شعبان، ۱۷۹ نفر %۳۰/۹ در ماه رمضان و ۱۸۰ نفر %۳۱ در ماه شوال بستری شده بودند . P =۰/۹۷ میانگین سنی بیماران بستری شده در ماه رمضان ۷۱/۹۶۶ ± ۱۳/۳۹ سال ، بیمارانی که یک ماه قبل از رمضان بستری شده بودند ۷۲/۴۶ ± ۱۳/۲۰ سال و بیمارانی که یک ماه بعد از رمضان بستری شده بودند ۷۲/۷۲ ± ۱۲/۸۴ سال بود . P =۰/۴۸ از ۷۹۶ نفر بیماران با نارسایی قلبی جبران نشده مبتلا به بیماری فشار خون بالا ۳۱۵ نفر %۳۹/۶ قبل از ماه رمضان، ۲۳۲ نفر %۲۹/۱ در ماه رمضان و ۲۴۹ نفر %۳۱/۳ بعد از ماه رمضان بستری شده بودند، . P =۰/۱۱ میانگین سطح LDL بیماران یک ماه قبل از رمضان Mmol/l\L ۷۵/۳۲ ± ۲۸/۸۸ ، در ماه رمضان Mmol/l\L ۷۸/۱۶ ± ۶۱/۰۳ و در بیماران بستری شده یک ماه بعد از رمضان Mmol/l\L ۹۰/۸۳ ± ۱۲/۷۹ بود . P =۰/۲۷ میانگین سطح HDL بیماران یک ماه قبل از رمضان Mmol/l\L ۳۹/۶۰ ± ۱۳/۳۹ و در بیماران بستری شده در ماه رمضان Mmol/l\L ۳۹/۲۷ ± ۱۳/۹۰ و دربیماران بستری شده یک ماه بعد از رمضان ۳۹/۹۱ ± ۱۳/۸۱ Mmol/l\Lبود .)P =۰/۸۰( میانگین سطح TG یک ماه قبل ازرمضان ۵۷/۹۲ ± ۱۰۱/۵۹ Mmol/l\L و در بیماران بستری شده در ماه رمضانMmol/l\L ۹۵/۵۸ ± ۵۵/۹۹ و در بیماران بستری شده یک ماه بعد از رمضان Mmol/l\L ۱۰۴/۹۶ ± ۷۳/۱۳ بود .)P =۰/۰۹( نتیجه گیری : نتایج مطالعه ما نشان داد روزه داری تاثیری در تعداد موارد بستری با تشخیص CHF بین ماه رمضان و سایر ماه ها ندارد. بنابر این بیماران قلبی به علت داشتن حال عمومی پایدار قادر به روزه گرفتن زیر نظر پزشک متخصص خود با رعایت رژیم غذایی و دارویی می باشند.

Authors

علی سلیمانی

گروه قلب و عروق، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، ارومیه، ایران