بررسی محورهای کاربرد ابزار فناورانه در دادرسیها

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 30

This Paper With 7 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICCA05_098

تاریخ نمایه سازی: 13 آذر 1401

Abstract:

کاربرد ابزار فناورانه در دادرسیها میتواند تاثیر عمده ای بر میزان سطح توسعه یافتگی دولتها و مراجع قضایی در حوزهدادرسیهای مدنی داشته باشد؛ اهمیت این امر تا به حدی است که در صورت عدم وجود چنین ابزارهایی در دادرسیها بامشکلات عدیده ای نظیر اطاله دادرسی، بیدقتی در فرآیند رسیدگی به پروندههای حقوقی و جزایی، ناهماهنگی در قلمرو تعاونبین مراجع قضایی و غیرقضایی مرتبط، نابسامانی در صدور احکام و قرارها و در پی این اختلالات نارضایتی گسترده عموم ازمراجع قضایی مواجه خواهیم بود. ابزار مختلفی وجود پیدا کرده که درصورت استفاده از آنها در دادرسی میتوان بر کیفیترسیدگی به پروندههای قضایی افزود و از میزان چالشها در تمام مراحل دادرسی اعم از مراحل صدور، اجرا و اعتراض بهاحکام و قرارها کاست. به همین منظور در مقاله پیشرو تلاش بر این است که با روش توصیفی-تحلیلی به مطالعه و بررسی پنجمحور کاربرد ابزار فناورانه در رسیدگیهای قضایی پرداخته شود و اهمیت هر یک مورد مداقه قرار گیرد.

Authors

سیدحسین رحیمی زاده

دانش آموخته حقوق خصوصی دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس