ارزیابی الگوریتم های داده کاوی در بررسی و پیش بینی وضیعت آبخوان دشت قزوین

Publish Year: 1396
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 40

This Paper With 14 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_HYDTR-2-2_006

تاریخ نمایه سازی: 15 آذر 1401

Abstract:

با توجه به افزایش جمعیت و توسعه کشاورزی پیش بینی وضعیت آبخوان و همچنین شناسایی عوامل تاثیرگذار بر آن از اهمیت زیادی برخوردار می شود. در این تحقیق با استفاده از سه الگوریتم نرم افزار داده کاوی SPSS Modeler IMB به کشف مدل ها و الگوهای موثر بر پیش بینی وضیعت آبخوان پرداخته شد. همچنین از عوامل انسانی و طبیعی تاثیرگذار بر پیش بینی مقدار تغییرات آبخوان دشت قزوین از سال ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۴ به عنوان متغیرهای ورودی استفاده شد. مقدار صحت بین الگوریتم های اجرا شده CHAID، CART و CVM به ترتیب برابر با مقدار ۶۷/۰، ۷۵/۰ و ۷۴/۰ به دست آمد. مقادیر به دست آمده برای شاخص های حساسیت، شفافیت، صحت، نرخ مثبت غلط، نرخ منفی غلط، شاخص F، میانگین هندسی و نرخ خطا برای مدل درخت تصمیم CART نشان دهنده عملکرد بهتر این الگوریتم نسبت به سایر الگوریتم ها بود. قوانین استخراج شده توسط درخت تصمیم CART نشان داد که بیشترین تاثیر روی تغییرات عمق آبخوان به ترتیب مقدار دما و تبخیر و تعرق و تقاضای آب کشاورزی می باشد. از این رو مدل ارائه شده به پیش بینی مقدار نوسانات عمق آبخوان و نیز مدیریت صحیح آبخوان که منجر به کاهش اثرات ناشی از افت می شود، کمک می کند.

Authors

سیدحسن میرهاشمی

دانشجوی دکتری دانشگاه زابل

پرویز حقیقت جو

استادیار گروه آب، دانشکده آب و خاک، دانشگاه زابل

فرهاد میرزائی اصلی شیرکوهی

دانشیار مهندسی گروه آبیاری و آبادانی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

مهدی پناهی

استادیار گروه مهندسی آب دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان