ارزیابی آزمایشگاهی رفتار بتن تقویت شده با الیاف پلی پروپیلن حاوی پلی کربوکسیلات اتر، ماده E۲۰۵ و E۲۰۷

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 107

This Paper With 23 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ACUC18_017

تاریخ نمایه سازی: 17 دی 1401

Abstract:

خوردگی یک چالش حیاتی است که بتن های مسلح با آن مواجه هستند که باید با توجه به محیط زیست مورد توجه قرار گیرد محدودیت ها این تحقیق به بررسی تجربی ویژگی های مختلف بتن تقویت شده با الیاف پلی پروپیلن می پردازد. شش نمونه افزودنی های شیمیایی در مورد نفوذپذیری سریع کلرید، جذب آب، مقاومت الکتریکی، و مقاومت فشاری علاوه بر این، از نظر کمی، ریزآنالیز اشعه ایکس پراکنده انرژی برای مشخص کردن سیمان استفاده می شود. ترکیبات شیمیایی ماتریس به همین ترتیب، مکانیسم شیمیایی ماتریس سیمانی با استفاده از اشعه ایکس تجزیه و تحلیل می شود. روش تجزیه و تحلیل پراش((XRD ، میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) و فلورسانس اشعه ایکس (XRF) نتایج نشان می دهد که افزایش جزئی در محتوای افزودنیهای شیمیایی باعث کاهش نفوذپذیری کلرید میشود، در حالی که موجب افزایش مقاومت جریان الکتریکی میشود. نتایج تجربی نشان می دهد که نمونه هایی با الیاف پلی پروپیلن و پلی کربوکسیلات اتر در استحکام فشاری بهتر از نمونه های حاوی الیاف پلی پروپیلن وE۲۰۵ و E۲۰۷ عمل می کند. کشف شده است که نمونه ها، از جمله پلی کربوکسیلات اتر، جذب آب کمتری نسبت به نمونه های با E۲۰۵ وE۲۰۷ نشان دادند. با توجه به نتایج آزمایش می توان نتیجه گرفت که دوام و مقاومت فشاری بتن الیافی با الیاف پلی پروپیلن با افزودن مواد افزودنی شیمیایی افزایش می یابد.

Authors

محمدرضا پیریائی

دانشجوی دکتری عمران گرایش مهندسی و مدیریت ساخت، دانشگاه علوم و تحقیقات تهران

مهدی کماسی

دانشیار، دانشکده مهندسی، گروه عمران، دانشگاه آیت اله بروجردی، بروجرد

حسن جوانشیر

استادیار،دانشکده مھندسی صنایع،دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب،تهران