بررسی تاثیر آموزش مراقبت های خودمحور و پیگیری آن بر کیفیت زندگی سالمندان مبتلا به دیابت

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 180

This Paper With 12 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

HWCONF11_018

تاریخ نمایه سازی: 26 دی 1401

Abstract:

دیابت یکی از شایع ترین بیماری های مزمنی است که زندگی سالمندان مبتلا به دیابت ̹ را تحت تاثیر اثرات منفی و مخربخود قرار می دهد و همچنین سالانه تعداد انبوهی بر شمار این بیماران افزوده می شود. داشتن دانش و آگاهی از بیماری وروند آن و اجرای برنامه های خود مراقبتی در این بیماران می تواند اثرات مثبتی برای بهبود کیفیت زندگی آنها و کاهش مرگ ومیر ناشی از عوارض آن داشته باشد. پس این مطالعه با هدف بررسی تاثیر آموزش مراقبت های خودمحور و پیگیری آن برکیفیت زندگی سالمندان مبتلا به دیابت انجام شده است.در این مطالعه مروری، برای جم آوری اطلاعات از پایگاه های علمیScience Direct ، PubMed ، Cochrane ، Medline ، SID ، Scopus ، CINAHL ، OVID ، Iran Doc وMagiran ا ستفاده شده است. جستجوی مقالات در بازه ی زمانی ده سال اخیر ۲۰۱۰ - ۲۰۲۱ با ا ستفاده از کلید واژه هایآموزش ، برنامه آموزشی ، خود مراقبتی ، کیفیت زندگی و دیابت و معادل انگلیسی آنها استخراج شدند و نهایتا ۲۷ مقاله موردبحث و بررسی قرار گرفتند. بررسی و مرور متون نشان داد که مطالعات اندکی در زمینه ی اثربخشی آموزش خود مراقبتی و بهدنبال پیگیری آن در کیفیت زندگی سالمندان مبتلا به دیابت انجام شده است. یافته ها حاکی از آن است که کیفیت زندگیدر سالمندان مبتلا به دیابت نسبت به افراد فاقد این بیماری پایین است. مطالعات قبلی برای تاثیر آموزش خود مراقبتی و بهدنبال آن پیگیری برای ارتقا کیفیت زندگی مبتلایان به دیابت و کاهش عوارض ناشی از آن استفاده شده است. برخی نشاندهنده ی تاثیر مثبت برنامه آموزش خودمراقبتی و پیگیری آن بر بهبود کیفیت زندگی این بیماران بوده اند.کیفیت زندگیسالمندان مبتلا به دیابت نسبت به افراد فاقد این بیماری پایین است.

Authors

محمدحسین تکلیف

دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری داخلی- جراحی، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران

زهرا سادات صادقی

دانشجو کارشناسی پرستاری ، گروه پرستاری ، واحد ارسنجان ، دانشگاه آزاد اسلامی ، ارسنجان ، ایران

ساناز بستانی

مدیرگروه پرستاری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قشم- ساختمان پردیس بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد قشم- دانشکده پزشکی،ایران