بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و مدیریت تغییر

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 35

This Paper With 9 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

MEBCONF03_146

تاریخ نمایه سازی: 26 دی 1401

Abstract:

فرهنگ سازمانی که پیوندی نزدیک با فرهنگ عمومی جامعه دارد، بخش گسترده ای از رفتار و بالندگی سازمان را می پوشاند و برای پدید آوردن دگرگونی و پایداری رفتار مطلوب و سنجیده، از آن کمکهای موثری گرفته می شود. بطور کلی می توان فرهنگ سازمانی را عامل کلیدی در دستیابی به مقاصد و استراتژیهای سازمانی، بهبود اثربخشی سازمانی و مدیریت تغییر دانست. لذا در همین راستا هدف اصلی پژوهش حاضر تعیین رابطە بین فرهنگ سازمانی با مدیریت تغییر می باشد. که به این منظور در این تحقیق جمع آوری اطلاعات از طریق مطالعه اسنادی، کتابخانه ای و جستجوی اطلاعات از منابع مختلف مکتوب و دیجیتالی بوده و جامعه تحقیق را کلیه اسناد و منابع علمی مکتوب و غیر مکتوب در دسترس تشکیل داده اند و نتایج حاصله حاکی از آن بود که رهبران باید در فرایند های مدیریت تغییر مهارت داشته باشند. اگر آنها به طور موفق عمل کنند همانند عاملان تغییر می توانند دیگران را برای اطاعت برانگیزانند. بنابراین فرهنگ یک سازمان و و پاسخ افراد به تغییر و نوآوری، اساسا توسط رفتارهای رهبر به وجود می آید.

Authors

وحید حسینی

کارشناسی ارشد، گروه مدیریت، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

مرضیه قربانیان

کارشناسی ارشد، گروه مدیریت، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران