مطالعه حقوقی بررسی اختلافات بین دستگاه های اجرایی در نظام اداری ایران

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 175

This Paper With 15 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

HUMANITY07_045

تاریخ نمایه سازی: 25 اسفند 1401

Abstract:

اختلافات بین دستگاه های اجرایی که در نظام اداری ایران وجود دارد می تواند از جمله موانع انجام مسئولیت هابه نحو احسن باشد، و اکثر دستگاه های دولتی با این معضل مواجه هستند و گریزی از آن نیست. اما با توجه بهاین مساله و اهمیت غیر قابل انکار آن در روند اجرایی مسئولیت های محوله هنوز درباره این مساله (چگونگیحل و فصل اختلافات بین دستگاه های دولتی در ایران) تحقیقات چندانی صورت نگرفته است ، وجود یکی دومورد قانون و تصویب نامه در ارتباط با حل و فصل اختلاف بین دستگاه های دولتی ( که با توجه به ماهیتشانجهت اقامه دعوا علیه یکدیگر به محاکم عمومی نمی توانند مراجعه نمایند، زیرا یکی از شرایط اساسی رجوع بهمراجع عمومی جهت اقامه دعوی ، داشتن شخصیت حقوقی مستقل برای چنین اقامه کننده دعوی است در حالیکه این دستگاه ها به اعتبار شخصیت حقوقی دولت می باشند و شخص حقوقی مستقلی به حساب نمی آیند) نیزناشی از ضرورت اجباری می باشد که مسئولان اداری را واداشته که فقط با اتکا به تجربه کاری و مسائل ازجمله آشنایی با قوانین و اصول مسلم حقوقی، رعایت اصل سلسله مراتب کانونی و ... که همه این موارد مستلزموجود تخصصی حقوقی است، داشته باشد

Authors

امین خان احمدی

کارمند شهرداری شیراز