طراحی سناریوی تغییرات اقلیمی جهت مدیریت منابع آب کشاورزی با استفاده از سیستم دینامیک در استان آذربایجانغربی

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 171

This Paper With 16 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICSDA06_212

تاریخ نمایه سازی: 27 اسفند 1401

Abstract:

هدف از مطالعه کنونی شبیه سازی اثرات تغییرات اقلیمی روی منابع آب زیرزمینی با استفاده از رویکرد سیستم دینامیکی است . این رویکرد از طریق فرایند مدلسازی سیستم دینامیکی و شبیه سازی اثرات سناریوها به ارزیابی و تحلیل سیاستها در زمینه آب می پردازد. در این تحقیق تاثیر کاربرد سناریوهای خشکسالی و بارندگی و جمعیت ارزیابی شده و رفتار متغیرهای حجم منابع آب زیرزمینی و تقاضای آب کشاورزی استان آذربایجانغربی از طریق نرمافزار vensim برای دوره (۱۳۹۸-۱۴۳۰) شبیه سازی شده است . نتایج نشان می دهد ادامه روند کنونی کشاورزی و برداشت از منابع آب بدون اعمال مدیریت ، در تمام سناریوهای بارندگی (%۲۰-، نرمال، ۲۰(+% اثر سوء بر منابع آب زیرزمینی خواهد داشت . اما سناریوهای اقلیمی در ترکیب با سناریوهای دیگر مانند سناریوی الگوی کشت با مصرف کم آب، سرمایه گذاری جهت بهبود ۵/۰ درصد راندمان آبیاری سالانه ، فعالیت های مشارکتی و برنامه های آموزشی در مدیریت آب کشاورزی اثرات مثبت قابل توجهی در بهبود آبهای زیرزمینی داشته است بویژه پتانسیل آب زیرزمینی در شرایط خشکسالی ۵۰% بهبود خواهد یافت . همچنین نتایج نشان می دهد رشد بی رویه جمعیت در تمام سناریوهای جمعیتی مرکز آمار PS۱)، PS۲، PS۳ و (PS۴، سبب افزایش تقاضای آب خواهد شد اما اعمال سناریوهای ترکیبی (الگوی کشت کم مصرف ، بهبود راندمان آبیاری و افزایش مشارکت و آموزش) در سه حالت خشکسالی ، نرمال و بهبود بارندگی ، سبب کاهش ۸۷/۱۸ درصد مصارف آب طی دوره شبیه سازی تا افق ۱۴۳۰ خواهد شد.

Authors

شیدا یوسفی

دانشجوی دکترای توسعه کشاورزی، گروه اقتصاد، ترویج و آموزش کشاورزی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

سیدمهدی میردامادی

دانشیار، گروه اقتصاد، ترویج و آموزش کشاورزی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

سیدجمال فرج اله حسینی

دانشیار، گروه اقتصاد، ترویج و آموزش کشاورزی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

فرهاد لشگرآرا

دانشیار، گروه اقتصاد، ترویج و آموزش کشاورزی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.