بررسی کارایی روش منحنی سنجه رسوب برای برآورد بار رسوب معلق رودخانه های کارستی (مطالعه موردی: ایستگاه های هیدرومتری حوضه های خرم آباد، الشتر و بیرانشهر)

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 386

This Paper With 6 Page And PDF and WORD Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

WATERSHED17_147

تاریخ نمایه سازی: 28 اسفند 1401

Abstract:

یکی از روش های ساده و بسیار کاربردی در پیش بینی بار رسوب، منحنی سنجه رسوب است که با استفاده از داده-های دبی، رسوب معلق را برآورد می کند. در این تحقیق به برآورد بار رسوبی رودخانه های کارستی با استفاده از منحنی سنجه رسوب در ایستگاه های هیدرومتری حوضه-های خرم آباد، الشتر و بیرانشهر پرداخته شد. به همین منظور داده های دبی و رسوب ایستگاه های مورد مطالعه به صورت نزولی مرتب شده و منحنی سنجه رسوب رسم شد. منحنی ها یه صورت توانی رسم شدند و نتایج نشان داد ایستگاه بهرامجو بهترین نتیجه را با مقدار ۰/۹۲۱ داشته است. علاوه بر این خطای داده های تخمینی رسوب معلق با استفاده از منحنی سنجه رسوب در کل ایستگاه-های هیدرومتری کمتر از ۱۰ درصد بود.

Authors

نسرین بیرانوند

فارغ التحصیل کارشناسی ارشد، گروه مهندسی مرتع و آبخیزداری، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه لرستان، لرستان، خرم آباد، ایران

علیرضا سپه وند

استادیار (نویسنده مسئول)، گروه مهندسی مرتع و آبخیزداری، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه لرستان، خرم آباد، لرستان، ایران

علی حقی زاده

دانشیار گروه مهندسی مرتع و آبخیزداری، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه لرستان، خرم آباد، لرستان، ایران