شناسایی روش های اثر بخش یاددهی – یادگیری (مطالعه موردی: منابع یادگیری در آموزش های کارآفرینی)

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 197

This Paper With 22 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JSIRIA-3-4_005

تاریخ نمایه سازی: 20 فروردین 1402

Abstract:

چکیدههدف از انجام پژوهش حاضر، شناسایی روش های موثر یاددهی-یادگیری در آموزش کارآفرینی بوده است. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی بوده و از منظر شیوه گردآوری داده هت در رده تحقیقات آمیخته قرار دارد. در فاز اول پس از مطالعه اسنادی و طراحی چارچوب نظری، با خبرگان این حوزهمصاحبه عمیق و نیمه ساختاریافته انجام گردید و از این طریق مدل مفهومی تحقیق طراحی گردید در این مدل، روش های یاددهی کارآفرینانه منبعث از چهارمنبع یادگیری (مشاهده، گفتگو، منابع انتشاراتی، یادگیری از انجام کار) به عنوان متغیر مستقل، عملکرد یادگیری به عنوان متغیر وابسته و سه متغیر قابلیت کارآفرینانه دانشجو، قابلیت کارآفرینانه مدرس و حمایت دانشگاه، به عنوان متغیرهای تعدیلگر تعیین شد و مورد بررسی قرار گرفت. در مرحله دوم،جهت آزمون مدل، پرسشنامه ای طراحی و میان دانشجویان کارآفرینی توزیع گردید. نتایج پژوهش نشان داد که روش های یادگیری از مشاهده، یادگیری از منابع انتشاراتی و یادگیری رفتاری-تجربی، بر عملکرد یادگیری تاثیر مثبت دارد و در این میان قابلیت کارآفرینانه دانشجویان و مدرسان و حمایت های دانشگاه، بر شدت اثربخشی هر روش تاثیرگذار است.

Authors

محمد باشکوه

دانشیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل. ایران

وجیه وفایی

دانشجوی دکتری کارآفرینی- دانشگاه تهران- دانشکده کارآفرینی

بهمن خداپناه

دکتری تخصصی کارآفرینی- دانشکده کارآفرینی- دانشگاه تهران

مرضیه خداپناه

کارشناس ارشد حسابداری-دانشگاه آزاد اردبیل