شناسایی موانع مشارکت تشکل های آب بران در مدیریت شبکه های آبیاری (مطالعه موردی:پروژه آبیاری تحت فشارلاسبید بهبهان)

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 180

This Paper With 14 Page And PDF and WORD Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

IDNC06_108

تاریخ نمایه سازی: 6 اردیبهشت 1402

Abstract:

هدف این تحقیق شناسایی موانع مشارکت اعضای تعاونی تولید مهر امیدگران در مدیریت شبکه های آبیاری پروژه لاسبید بهبهان می باشد. این تحقیق از نوع توصیفی-همبستگی می باشد که با استفاده از روش پیمایشی انجام گرفته است. کل بهره برداران پروژه لاسبید بهبهان (۸۹=N)، جامعه آماری این تحقیق را تشکیل داده که با استفاده از روش تمام شماری انتخاب شده اند. ابزار اصلی این تحقیق پرسشنامه ای است که روایی آن با کسب نظرات اساتید و صاحب نظران در حوزه مدیریت منابع آب و میزان پایایی آن بطور میانگین ۰/۸۷ تایید شده است. نتایج نشان داد که از میان گویه های مطرح شده به ترتیب وابستگی به آب شبکه، رضایت از عملکرد سازمان آب، مخالفت افراد پرنفوذ در منطقه، وجود قوانین و مقررات سنگین و دست و پاگیر اداری و عدم مشورت با بهره برداران قبل از اجرای طرح ها، بیشترین تاثیر را در ممانعت از مشارکت بهره برداران در طرح های آبیاری دارند. همچنین از میان پاسخ های به دست آمده به ترتیب میزان حقابه، مشکلات اقتصادی کشاورزان، محافظه کار بودن اکثر کشاورزان، داشتن شغل غیرکشاورزی و بالا بودن میزان بهره بانکی و مشکلات بازپرداخت آن، کمترین تاثیر را در ممانعت از مشارکت بهره برداران در طر ح های آبیاری دارند. هم چنین نتایج دیگر حاصل از تحلیل عاملی نشان داد که موانع مشارکت کشاورزان در طرح های آبیاری حاصل از تعامل پنج عامل شامل موانع اقتصادی، موانع فرهنگی، موانع اجتماعی، موانع فنی و زراعی و موانع اداری و سازمانی بوده که این عوامل در مجموع ۷۳/۲۷ درصد از واریانس کل متغیرهای موانع مشارکت در طرح های آبیاری را تبیین می کنند.

Authors

مسلم سروستانی

کارشناس سازمان آب و برق خوزستان

محمد کردانی

کارشناس سازمان آب و برق خوزستان

علیشیر رستمی

رئیس گروه سازمان آب و برق خوزستان