طراحی الگوی تسهیل فرایند یاددهی - یادگیری

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 130

This Paper With 39 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_LAT-7-25_001

تاریخ نمایه سازی: 30 اردیبهشت 1402

Abstract:

چکیدههدف پژوهش حاضر، طراحی الگوی تسهیل فرآیند یاددهی-یادگیری بر اساس تجارب مدیران زن مدارس ابتدایی است. به منظور نیل به این هدف از رویکرد کیفی و روش داده بنیاد استفاده شده است. جامعه پژوهش شامل مدیران زن مدارس ابتدایی شهرستان ایذه به تعداد ۳۹ نفر بود. نمونه گیری به روش گلوله برفی تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت و درنهایت با ۱۲ نفر از مدیران زن مدارس ابتدایی شهرستان ایذه مصاحبه نیمه ساختاریافته انجام شد و سپس اطلاعات گردآوری شده در مصاحبه ها با استفاده از سه مرحله اصلی کدگذاری داده ها (باز، محوری و انتخابی) تجزیه وتحلیل شدند. در مرحله اول کدگذاری باز ۲۸۵ کد اولیه شناسایی شد که پس از حذف کدهای تکراری به ۱۲۳ کد کاهش یافت. در مرحله کدگذاری محوری، از برقراری پیوند و ارتباط بین مفاهیم ۲۱ مقوله به دست آمد سپس این مقوله ها در ۶ طبقه اصلی (مقوله محوری، شرایط علی، شرایط زمینه ای، شرایط مداخله گر، راهبردها و پیامدها) دسته بندی شدند و الگوی نهایی تسهیل فرآیند یاددهی-یادگیری حاصل شد. بر اساس نظریه حاصل شده از یافته های پژوهش شرایط علی و اثرگذار بر تسهیل فرایند یاددهی-یادگیری ، شرایط زمینه ای ، عوامل مداخله گر ، راهبردها و استراتژی ها و پیامد آنها بررسی و مدل نهایی ارائه شده است.

Authors

شیوا فرضعلی وند

دانشگاه شهید چمران اهواز دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

یداله مهرعلیزاده

استاد تمام دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز

سید عباس رضوی

عضو هیئت علمی گروه علوم تربیتی، دانشگاه شهید چمران اهواز