بررسی تاثیر استراتژی های رقابتی، ادراک از محیط پویا و جهت گیری بازار بر عملکرد با تعدیلگری زیرکی بازار (مورد مطالعه صنعت لبنیات)

Publish Year: 1397
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 141

This Paper With 14 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_IJAEDR-49-3_007

تاریخ نمایه سازی: 31 اردیبهشت 1402

Abstract:

هدف پژوهش حاضر ارائه راهکارهای کاربردی به منظور ایجاد فهم مناسب از بازار، رقبا و مشتریان است. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر روش پژوهش توصیفی-علی است. در این پژوهش ابتدا مدل نظری و فرضیات بین متغیرها توسعه داده شد و جهت بررسی فرضیات پژوهش، مدل معادلات ساختاری مورد استفاده قرار گرفت. جامعه آماری مدیران و کارکنان فروش شرکت های لبنی شهر مشهد است. از این رو نمونه ای برابر با ۲۲۶ نفر بر اساس فرمول کوکران و با استفاده از روش نمونه‎گیری در دسترس انتخاب شد. برای جمع‎آوری داده‎ها از پرسشنامه استفاده شد، پایایی پرسشنامه به وسیله آلفای کرونباخ و پایایی مرکب و روایی آن با استفاده از روایی سازه (هم‎گرا) و روایی واگرا مورد تایید قرار گرفت. نتایج به دست آمده از این پژوهش نشان داد که راهبرد های رقابتی بر جهت گیری و عملکرد بازار تاثیرگذار است. هم چنین نقش  زیرکی بازار در روابط بین ادراک از محیط و جهت گیری بازار با عملکرد بازار مورد تایید قرار گرفت.

Keywords:

Authors

حسین بلوچی

دانشجوی دکترای مدیریت بازاریابی بین الملل، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

مرتضی ملکی مین باش رزگاه

استادیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

داود فیض

دانشیار دانشکده اقتصاد و مدیریت گروه مدیریت بازرگانی ، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

طهمورث حسنقلی پور یاصوری

استاد گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • Asgarnezhad Nouri, B., Sanayei, A., Fathi, S., & Kazemi, A. ...
 • Chin, C-H., Lo, M-C. & Ramayah, T. (۲۰۱۳). Market Orientation ...
 • Faryabi, M., Tajvidi, R., & Tajvidi, M. (۲۰۱۱). Invetigate the ...
 • Floyd, S.W. & Lane, P.E. (۲۰۰۰). Strategizing through out the ...
 • Gary, M.S., Kunc, M., Morecraft, J. D.W. & Rockart, S.F. ...
 • Hanzaee, K. H., Nayabzadeh, S., & Jalaly, M. (۲۰۱۲). The ...
 • Ho, L., A. (۲۰۱۱). Mediating , learning , organizational innovation ...
 • Homburg, C., & Pflesser, C. (۲۰۰۰). A multilayer model of ...
 • Hosseinzadeh, M., Gholami, F. (۲۰۱۵). Market Sensing Capability, Export Strategy ...
 • Huff, J.O., Huff, A.S., & Thomas, H. (۱۹۹۲). Strategic renewal ...
 • Jantunen, A., Puumalainen, K., Saarenketo, S., & Kylaheiko, K. (۲۰۰۵). ...
 • Jimenza, D., Jimenez. V.R.S., & Espallardo., M. H. (۲۰۰۸). Fostering ...
 • Karampour, A., Sharifi, k., & Safabakhsh, s., (۲۰۱۲). Designing a ...
 • Kenneth, W. G. F., Inman, R. A., Brown, G., & ...
 • khoddami, S., Khodadad Hoseini, S.H., Moshabaki, A., & Azar, A. ...
 • Kohli, A.K., & Jaworski, B., J. (۱۹۹۰). Market Orientation: the ...
 • Lashkary, M., Samy, A., & Ershadi, Z. (۲۰۱۵). The effect ...
 • Li, D.-Y. & Liu, J. (۲۰۱۲). Dynamic capability, environmental dynamism, ...
 • Lin, Ch.-H., Peng, Ch.-H., & Kao, D.T. (۲۰۰۸). The innovativeness ...
 • Martin, J.H., & Grbac, B. (۲۰۰۳). Using supply chain management ...
 • Matsuno, K., Mentzer, J.T., & Ozsomer, A. (۲۰۰۲). The effects ...
 • Mohammadian, M. Allahverdi, M. & Salimi, A. (۲۰۱۴). The impact ...
 • Morgan, R.E., & Berthon, P. (۲۰۰۸). Market orientation. Generative Learning, ...
 • Naghizadeh, M., Seydnaghavi, M.A. & Ehsani, R. (۲۰۱۳). The Effect ...
 • Narver, J.C., & Slater, S.F. (۱۹۹۰). The effect of a ...
 • Osman, M.H.M., Rashid, M.A., Ahmad, F.S., & Rajput, A. (۲۰۱۱). ...
 • Peters, L.D., & Fletcher, K.P. (۲۰۰۴). Market-based approach to understanding ...
 • Ramayah, T., Samat, N. & Lo, M.C. (۲۰۱۱). Market Orientation ...
 • Rapp, A., Beitelspacher, L.S., Schillewaert, N., & Baker, T.L. (۲۰۱۲). ...
 • Reimann, M., Schilke, O.Th., & Jacquelyn, S. (۲۰۱۰). Customer relationship ...
 • Rezaie Dolat Abadi, H., & Alian, M. (۲۰۱۵). The effect ...
 • Ritson, N. (۲۰۱۳). Strategic management. The ebook company, Bookboon.com. ۲nd ...
 • Roberts, N., & Grover, V. (۲۰۱۲). Investigating firms customer agility ...
 • Roth, A. V. (۱۹۹۶). Achieving strategic agility through Economics of ...
 • Smit, H T. J., &Trigeoris, L. (۲۰۱۲). Strategic Investment: Real ...
 • Subramanian, R., Kumar, K., & Strandholm, K. (۲۰۰۹). The role ...
 • Thomas LG, & D'Aveni, R. (۲۰۰۹). The changing nature of ...
 • Ulaga W., & Eggert A. (۲۰۰۶). Value-based differentiation in business ...
 • نمایش کامل مراجع