آقای دکتر Davood Feiz

Dr. Davood Feiz

استاد گروه مدیریت، دانشگاه سمنان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (390769)

38
88
15
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

ISI Papers

Conference Papers

Journal Papers