آقای دکتر Morteza Maleki MinbashRazgah

Dr. Morteza Maleki MinbashRazgah

دانشیار،گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری، دانشگاه سمنان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (235340)

21
43

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers