تحلیل دیدگاه کشاورزان شهرستان نظرآباد پیرامون وضعیت شاخص های ذهنی کشاورزی پایدار در سطح خانوار زارع

Publish Year: 1388
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 133

This Paper With 12 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_IJAEDR-40-2_012

تاریخ نمایه سازی: 31 اردیبهشت 1402

Abstract:

با وجود این که امروزه مباحث پایداری کشاورزی مورد توجه جدی قرار گرفته، اما اقدامات صورت گرفته برای عملیاتی نمودن این مفهوم بسیار ناچیز بوده است. توسعه بخش کشاورزی بدون درنظر گرفتن وضعیت شاخص های کشاورزی پایدار، اثرات زیان بار و جبران ناپذیری را برای جامعه به دنبال خواهد داشت. این پژوهش با هدف تحلیل دیدگاه کشاورزان شهرستان نظرآباد، پیرامون وضعیت شاخص های ذهنی کشاورزی پایدار در سطح خانوار زارع و در چارچوب کلی پژوهش های پیمایشی به انجام رسیده است. جامعه آماری پژوهش تعداد ۶۵۷ نفر از کشاورزان شهرستان نظرآباد بوده اند که تعداد ۱۶۶ نفر از آنها با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای با انتساب متناسب، انتخاب و با ابزار پرسشنامه مورد مطالعه قرارگرفته اند. ضریب آلفای کرونباخ به منظور تشخیص پایایی پرسشنامه ها محاسبه گردیده است که در این پژوهش برای سه بخش پرسشنامه ۸۸/۰، ۸۲/۰ و ۹۱/۰ به دست آمده است که حاکی از مناسب بودن ابزار پژوهش بوده است. روایی صوری پرسشنامه نیز با نظرخواهی از کارشناسان و استادان مرتبط با موضوع تایید شده است. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS انجام گرفته است. برای تحلیل داده ها از میانگین، انحراف معیار، ضریب تغییرات و تحلیل خوشه ای استفاده شده است. یافته های به دست آمده از تحلیل خوشه ای نشان داده است که ۸/۲۲ درصد از شاخص های ذهنی بررسی شده در این شهرستان پایدار، ۶/۲۸ درصد از شاخص ها نسبتا پایدار و ۶/۴۸ درصد از این شاخص ها ناپایدار بوده اند. به عبارتی دیگر، بیشتر شاخص های ذهنی سطح خانوار در وضعیت ناپایدار قرار داشته اند.