بررسی تاثیر برنامه های فرهنگی دانشگاه بر مشارکت سیاسی دانشجویان با نقش میانجی هوش سیاسی (مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه اراک)

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 122

This Paper With 32 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_PEZJM-2-1_002

تاریخ نمایه سازی: 2 خرداد 1402

Abstract:

یکی از ابعاد بسیار مهم توسعه ملی، توسعه و باروری فرهنگ حاکم بر جامعه است. مطالعه تاثیر برنامه های فرهنگی دانشگاه ها به عنوان زیرمجموعه نظام اموزش عالی در فرایند توسعه کشور از جمله راه کار قابل توجهی است که می توان توانمندی ها و کارکردهای فعالیت فرهنگی را شناخت. تحقیق حاضر با هدف بررسی تاثیر برنامه های فرهنگی دانشگاه برمشارکت سیاسی دانشجویان با نقش میانجی هوش سیاسی (مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه اراک) انجام شده است. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و از نوع پیمایشی می باشد. جامعه آماری تمامی دانشجویان دانشکده فنی و مهندسی به تعداد۲۳۴۰ نفر می باشد که از بین آنها با توجه به جدول مورگان ۱۸۱ نفر به عنوان نمونه آماری به روش غیرتصادفی از افراد دردسترس انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه های استاندارد مشارکت سیاسی فرج زاده (۱۳۹۳)، هوش سیاسی فریز و همکاران (۲۰۰۵) و پرسشنامه محقق ساخته فعالیت های فرهنگی دانشگاه می باشد. پایایی پرسشنامه های مشارکت سیاسی (۸۸/۰ α =)، برنامه های فرهنگی دانشگاه (۸۷/۰ α =)، هوش سیاسی (۷۹/۰ =α) با روش آلفای کرونباخ محاسبه و تایید شد و روایی محتوایی نیز با نظر اساتید و کارشناسان مورد تایید قرار گرفت. برای بررسی نرمال بودن توزیع متغیرها از آزمون کولموگروف اسمیرنوف، برای آزمون فرضیات تحقیق از روش همبستگی بر اساس مشاهده های پس رویدادی و با تحلیل رگرسیون گام به گام تحت نرم-افزار spss استفاده شده است. نتایج نشان داد برنامه های فرهنگی دانشگاه بر میزان مشارکت سیاسی دانشجویان دارای تاثیر معناداری نمی-باشد و الگوی رابطه آنها مستقیم نمی باشد (۰۵/۰P>) همچنین تاثیر برنامه های فرهنگی دانشگاه بر هوش سیاسی مشاهده نگردید (۰۵/۰P>) اما هوش سیاسی بر میزان مشارکت سیاسی به صورت معناداری تاثیر دارد (۰۵/۰P<) همچنین تایید شد که هوش سیاسی در ارتباط بین برنامه های فرهنگی دانشگاه و میزان مشارکت سیاسی دانشجویان نقش میانجی دارد (۰۵/۰P<). طبق نظر پاسخ دهندگان هوش سیاسی باعث افزایش مشارکت سیاسی دانشجویان می گردد اما برنامه های فرهنگی دانشگاه این توانایی را ندارد.

Keywords:

برنامه های فرهنگی دانشگاه , مشارکت سیاسی , هوش سیاسی , دانشجویان

Authors

سید علی مرتضوی امامی زواره

استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه اراک، اراک، ایران

حسین روحانی

استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

رضا محموداوغلی

استادیار گروه الهیات و علوم سیاسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • آلموند ،ج. پاول، ب (۱۳۸۰) مشارکت و حضور سیاسی شهروندان ...
 • ذاکرصالحی،غلامرضا(۱۳۹۷) مسائل آموزش عالی ایران، چاپ اول ، ناشر: پژوهشکده ...
 • راش، مایکل( ۱۳۹۱) جامعه و سیاست: مقدمه­ای بر جامعه­شناسی­سیاسی، ترجمه ...
 • مصطفی­زاده،معصومه،صادقی،محمدرضا(۱۳۹۳)طراحی مدل توسعه­سرمایه­اجتماعی در دانشگاه­ها و مراکز آموزش­عالی، مدیریت سرمایه ...
 • Ashraf F, Zahid Iqbal A Research Agenda on the Leaders ...
 • Dahl, Robert(۱۹۷۴), Who Governs ۲۰th Print, New Haven and London: ...
 • Dingaa Emil. (۲۰۱۴). "Social capital and social justice". Procedia Economics ...
 • Mardiha, M. (۲۰۰۲), expectations from mass university, ministry of science, ...
 • Moody M C (۲۰۰۷). Adaptive behavior in intercultural environments: The ...
 • Ramezani, R. (۲۰۰۲), the current challenges of universities and the ...
 • Scott, P. (۲۰۰۰), a tale of three revolutions: science, society, ...
 • نمایش کامل مراجع