آقای دکتر Reza MahmoudOghli

Dr. Reza MahmoudOghli

دانشیاردانشگاه محقق اردبیلی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (439090)

3
24
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Journal Papers