شناسایی آسیب های ساختاری اجرای فعالیت های ورزشی در خانه با تاکید بر قرنطینه حاصل از شیوعویروس کرونا

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 231

This Paper With 17 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICSPORT07_040

تاریخ نمایه سازی: 6 خرداد 1402

Abstract:

تحقیق با هدف الگوی آسیب شناسی اجرای فعالیت های ورزشی در خانه با تاکید بر قرنطینه حاصل از شیوع ویروس کرونا ازروش تئوری داده بنیاد استفاده شده است. در این راستا با بهره گیری از روش مرور به بررسی عمیق ادبیات موجود تحقیق اقدامشد. در این راستا پس از شناسایی اسناد مختلف و بررسی اولیه تمامی اسناد شناسایی شده اولیه، ۶۵ مقاله مختلف داخلی وخارجی مورد شناسایی اولیه قرار گرفت.در این مدل شرایط علی رویدادهایی هستند که موقعیت ها و مسائل مرتبط با یک پدیده را خلق می کنند و تشریح می کنند افرادو گروهها چرا و چگونه به روش های خاصی پاسخ می دهند. شرایط علی شامل مقولاتی است که به طور مستقیم بر آسیب شناسیفرهنگ ورزش در خانه در زمان شیوع ویروس کرونا تاثیر می گذارند یا این عوامل به گونه ای بازدارنده پدیده هستند. در این پژوهش،شرایط علی شامل عدم جذابیت مالی توسعه ورزش در منازل، رویکرد نامناسب تشکیلات ورزش به ورزش همگانی، و عدم فرهنگسازی صحیح ورزش در منازل هستند. با توجه به نتایج حاصل از مرحله کدگذاری باز و محوری و انتخابی و با توجه به مدلاستخراج شده از تحقیق میتوان اینگونه ادعا داشت که عوامل زمین های شامل عدم جذابیت ورزش در منازل و انگیزه های ضعیفدر ترغیب شدن به ورزش در منازل است. از سوی دیگر عوامل زیر مجموعه عدم جذابیت ورزش در منازل کمبود تقاضای اجتماعیبرای برنامههای تلویزیونی ورزش همگانی و منازل، جذابیت ناچیز ورزش در منازل به علت نبود فضای رقابتی، گرایش مخاطب بهبرنامه های پربیینده و عوامل زیرمجموعه انگیزههای ضعیف در ترغیب شدن به ورزش در منازل کمتر دیده شدن تناسب اندام بهواسطه ورزش در منازل، فضای کمتر ترغیب کننده و بدون استمرار و صفحات مربیان ورزشی در اینستاگرام است. شرایط مداخله گرشامل شرایط عام تری همچون زمان، فضا و فرهنگ می شوند که به عنوان تسهیل گر یا محدودکننده راهبردها عمل می کنند

Authors

علی تازه بهار

دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی دانشگاه بیرجند

سید عذرا میرکاظمی

دانشیار رشته مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی دانشگاه بیرجند

مهتاب ناصح

استادیار رشته مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی دانشگاه بیرجند