اثر هشت هفته پروتکل تمرینی پیشگیری از آسیب رباط ACL بر پرش تک پا به جلو در دختران بسکتبالیست

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 104

This Paper With 9 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ASSSH01_057

تاریخ نمایه سازی: 5 آذر 1402

Abstract:

اهداف: هدف کلی پژوهش حاضر، اثر هشت هفته پروتکل تمرینی پیشگیری از آسیب رباط ACL بر پرش تک پا به جلو در دختران بسکتبالیست بود. روش تحقیق: تعداد ۳۰ دختر بسکتبالیست بین سنین ۱۸ تا ۳۰ سال که در معرض آسیب رباط صلیبی قدامی قرار داشتند، بر اساس معیارهای ورود و خروج از تحقیق بصورت هدفمند انتخاب شدند. در مرحله پیش آزمون، آزمون پرش تک پا به جلو مورد ارزیابی قرار گرفت. پس از آن آزمودنی های گروه تجربی به مدت ۸ هفته و ۳ جلسه در هر هفته به انجام تمرینات مربوط به خود پرداختند. پس از اتمام ۸ هفته تمرینات، مجددا اندازه گیری هایی که در مرحله پیش آزمون انجام شده بود یک بار دیگر مورد اندازه گیری قرار گرفت. از آزمون تحلیل کوواریانس جهت تجزیه و تحلیل آماری یافته های تحقیق استفاده شد. یافته ها: نتایج آزمون تحلیل کوواریانس نشان داد که امتیاز آزمون پرش تک پا به جلو گروه تجربی در مرحله پس آزمون، تفاوت معنی داری دارد(۰/۰۵>p). نتیجه گیری: نتایج تحقیق حاضر نشان داد هشت هفته پروتکل تمرینی پیشگیری از آسیب رباط ACL بر نمرات آزمون پرش تک پا به جلو ورزشکاران بسکتبالیست تاثیر معناداری دارد. لذا به ورزشکاران بسکتبالیستی که در معرض آسیب رباط صلیبی قدامی می باشند پیشنهاد میشود از این تمرنیات به عنوان یک مدالیته پیشگیری از آسیب استفاده نمایند.

Authors

فرزانه غفاری

کارشناسی ارشد آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، واحد تاکستان، دانشگاه آزاد اسلامی، تاکستان، ایران

مونا سرحدی

استادیار فیزیولوژی ورزشی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد تاکستان، دانشگاه آزاد اسلامی، تاکستان، ایران

ذبیح اله نقی لو

استادیار گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد تاکستان، دانشگاه آزاد اسلامی، تاکستان، ایران