بررسی ارتباط بین مقادیر کرنش با برگوارگی و گسلش در مجموعه دگرگونی گل گهر، کوه تنبور، جنوبشرق پهنه دگرگونی سنندج- سیرجان

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 144

This Paper With 9 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

GSI41_211

تاریخ نمایه سازی: 6 خرداد 1402

Abstract:

به دلیل پیچیدگی های ساختاری پهنه دگرگونی سنندج -سیرجان، ماهیت و مقادیر کرنش در هر بخش از این پهنه متفاوت است . با استفاده از تلفیق مطالعات ریزساختاری و واکاوی کرنش در هر بخش از این پهنه دگرگونی می توان روند تغییرات مکانی دگرشکلی را با دقت بیشتری بررسی و تحلیل نمود. در این پژوهش با استفاده از شواهد پتروفابریکی ، نوع و جهت غالب برش، مقادیر کرنش دوبعدی به روش Fry و ارتباط بین مقادیر کرنش به دست آمده با توزیع مکانی -هندسی گسل ها و برگوارگی در مجموعه دگرگونی گل گهر (ادیاکارن-کامبرین زیرین ) در کوه تنبور، جنوب شرق پهنه دگرگونی سنندج-سیرجان بررسی شده است . این مجموعه دگرگونی به طور عمده از انواع شیست ها به همراه اسلیت ، فیلیت ، کوارتزیت ، آمفیبولیت و ارتوگنیس تشکیل شده است . شاخص های ریزساختاری تعیین جهت برش مانند سطوح برشی S-C و C-C' ، پورفیروکلاست های نوع سیگما σ و دلتا δ، ریزساختارهای ماهی گون میکاها، کوارتزهای نواری همگی یک مولفه برشی غالب راستالغز راست بر را در این منطقه نشان می دهند. مقدار کرنش دوبعدی (Rs) حاصل از مطالعات Fry در صفحه XZ شیست ها بین ۵/۱-۷/۴ متغیر است . واکاوی کرنش نهایی بر روی کانی های کوارتز دگرشکل شده این شیست ها به همراه بارزسازی گسل های منطقه تطابق قابل قبولی را بین هندسه برگوارگی و هندسه فراوانی گسل های این مجموعه دگرگونی با توزیع مکانی مقادیر کرنش نشان می دهد. در واقع ، راستای محور کشیدگی اصلی (محور X بیضی کرنش ) موازی با راستای غالب شمالغرب-جنوب شرق (روند ساختاری پهنه دگرگونی سنندج-سیرجان) گسل ها و برگوارگی شیست ها است . هم چنین ، تطابق قابل قبولی بین محدوده های با بیشینه و کمینه کرنش دوبعدی با توزیع مکانی گسل ها گزارش می شود. این مساله بیانگر نقش کنترل کننده گسل ها و پهنه های برشی شکننده-شکل پذیر در توزیع فضایی (هندسه ) برگوارگی و کرنش دوبعدی حاصل از دگرشکلی مجموعه سنگ های دگرگونی گل گهر در منطقه مورد مطالعه است .

Authors

رقیه توکلی

دانشگاه دانشگاه شیراز، شیراز

مجید شاه پسندزاده

دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته، کرمان

سیدرحیم حسینی

دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد و شرکت کاواک آرای نوین معدن، کرمان