کاربرد شاخص بارش استاندارد شده جهت پایش دوره های خشکسالی با استفاده از داده های ماهواره ای (مطالعه موردی: استان لرستان)

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 313

This Paper With 12 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

IRRIGATION03_071

تاریخ نمایه سازی: 8 خرداد 1402

Abstract:

خشکسالی یک پدیده طبیعی است که هر ساله کشورهای زیادی را با کمبود آب مواجه ه میکند و باعث بحران آب در سراسر جهان میشود. پژوهش حاضر با هدف ارزیابی و پایش دوره های خشکسالی با استفاده از داده های ماهوارهای در استان لرستان انجام شد. در این راستا از داده های بارندگی ماهواره NASA طی دوره آماری ۴۱ ساله (۱۹۸۱-۲۰۲۱) با استفاده از شاخص بارش استادارد شده محاسبه شد و مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج پژوهش حاضر نشان داد که شدیدترین خشکسالی با مقدار شاخص بارش استاندارد شده -۳/۶۸ در شهر بروجرد و در سال ۱۹۹۹ رخ داده است. همچنین نتایج حاصل از محاسبه ی فراوانی خشکسالی به ترتیب با فراوانی ۷ و ۳ دوره آماری رخ داده است که بیشترین فراوانی مربوط به شهرهای کوهدشت و پلدختر و کمترین فراوانی مربوط به شهر نورآباد است. نتایج پژوهش حاضر میتواند در جهت برنامه ریزی و مدیریت صحیح هنگام مواجهه شدن با این پدیده اقلیمی موثر واقع شود.

Authors

زهرا ناصریان اصل

دانشگاه کاشان، کاشان

هدی قاسمیه

دانشگاه کاشان، کاشان

دانیال صیاد

دانشگاه کاشان، کاشان