امکان سنجی پیاده سازی مدیریت دانش در سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری مشهد

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 158

This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

HELSCONFE01_068

تاریخ نمایه سازی: 10 خرداد 1402

Abstract:

امروزه دانش به عنوان سرمایه سازمانی تلقی می شود و مدیریت آن از اهمیت روزافزونی برخوردار است. این پژوهش قصد دارد وضعیت موجود مدیریت دانش را در میان کارمندان سازمان آتش نشانی، مورد بررسی قرار دهد. در حقیقت، هدف این تحقیق امکان سنجی پیاده سازی مدیریت دانش در سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری مشهد می باشد.این مطالعه در زمره تحقیقات کاربردی است. همچنین، از لحاظ روش گردآوری داده ها، توصیفی و از نوع پیمایشی- تحلیلی می باشد. جامعه پژوهش را معاونان سازمانی، مدیران حوزه، سرپرستان، کلیه فرماندهان و معاونین هر شیفت که فوق دیپلم به بالا بودند تشکیل می دهند که تعداد آن ها در زمان انجام تحقیق ۲۳۸ نفر بوده است. با کمک فرمول کوکران، حجم نمونه ۱۴۷ نفر بود. پرسشنامه مورد استفاده در این پژوهش از سه بخش شامل نامه همراه، سوالات عمومی و بخش سوالات تخصصی تشکیل شده که شامل ۲۰ سوال تخصصی است. از آزمون های تی تست و فریدمن برای آزمون فرضیات و تحلیل نتایج استفاده شد.نتایج نشان داده که امکان اجرای مدیریت دانش از هر چهار بعد شناسایی،به اشتراک گاری،ذخیره سازی و توسعه دانش وضعیت مطلوبی به سر می برد و امکان اجرای آن در سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری مشهد وجود دارد.

Keywords:

مدیریت دانش , شناسایی دانش , به اشتراک گذاری دانش , ذخیره سازی دانش , بهبود و توسعه دانش

Authors

محسن کاظمی

کارشناس ارشد سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری مشهد

حسین خوشدل

کارشناس ارشد سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری مشهد