تعیین بهترین معیارهای انتخاب جهت پایداری عملکرد ارقام گندم نان درشرایط تنش گرما

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 203

This Paper With 5 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

AGRISD07_071

تاریخ نمایه سازی: 21 خرداد 1402

Abstract:

به منظور بررسی تنوع ژنتیکی ژنوتیپ های پیشرفته گندم نان و تعیین اجزایی که بیشترین مشارکت را در پایداری عملکرد در شرایط تنش گرمادارند، تعداد ۲۲ رقم گندم نان به صورت طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار در شرایط بدون تنش و تنش گرما در مزرعه طی یک سالدر شهرستان کهنوج واقع در استان کرمان مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج حاصل از تجزیه همبستگی ساده نشان داد که عملکرد دانه همبستگیمثبت و معنی داری با عملکرد بیولوژیک، تعداد دانه در سنبله و وزن هزار دانه گیاه داشت. بر اساس نتایج رگرسیون گام به گام پنج صفت واردمدل شدند و درمجموع ۹۵ / ۰ درصد از تغییرات عملکرد را تبیین نمودند. تجزیه مسیر برای عملکرد دانه نشان داد که صفات وزن هزار دانه وتعداد دانه در سنبله بیشترین اثر مستقیم مثبت را بر عملکرد دانه گندم دارند. بنابراین صفات وزن هزار دانه و تعداد دانه در سنبله به عنوانبهترین معیارهای گزینش جهت پایداری عملکرد دانه گیاه در شرایط تنش گرما توصیه می گردند.

Authors

فرامرز سهرابی چاه حسن

گروه کشاورزی، دانشگاه پیام نور تهران ایران

ایمان شریفی

گروه کشاورزی، دانشگاه پیام نور تهران ایران

سیدیعقوب حسینی

گروه کشاورزی، دانشگاه پیام نور تهران ایران