شناسا یی و رتبه بندی موانع توسعه فروش اینترنتی بلیط اتوبوس های برون شهری در استان خراسان جنوبی

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 88

This Paper With 14 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

TTC19_160

تاریخ نمایه سازی: 26 خرداد 1402

Abstract:

این پژوهش به دنبال شناسایی و رتبه بندی موانع توسعه فروش اینترنتی بلیط اتوبوس های برون شهری در استان خراسان جنوبی میباشد. در واقع فروش اینترنتی بلیط از سال های قبل در بخش های مختلفی از صنعت و خدمات کشور رونق پیدا کرده که می توان بهخدمات هواپیمایی و ریلی، گردشگری، رزرواسیون هتل ها و کنسرت ها و... اشاره نمود اما کمتر به خرید بلیط اتوبوس بین شهری توجهشده است. رویه ها و الگوهای بازاریابی برای آژانس های مسافربری یک مکانیزم مهمی را جهت اجرا و پیاده سازی استراتژی ها فراهم میکند. در این تحقیق از رو شهای پرسشنام های برای اجرای تکنیک دلفی و کشف موانع توسعه فروش اینترنتی بلیط استفاده گردیده است.و از این روش پرسشنامه ای با ۳۱ سوال و در طیف لیکرت طراحی و توزیع گردید. پایایی پرسشنامه با ۲۵ نمونه انجام، و ضریب کلآلفای کرو نباخ مقدار ۰.۷۲۸ به دست آمد که نشان از پایایی بالا و قابل قبول گویه های پرسشنامه پژوهش دارد. جامعه آماری اینپژوهش نامحدود و غیر قابل شمارش بوده لذا بر اساس فرمول کوکران حجم نمونه ۳۸۴ نفر در نظر گرفته شده است. به منظور توصیفداده ها و مشاهدات پس از جمع آوری، بازبینی، کدگذاری، ورود اطلاعات و تشکیل بانک اطلاعاتی در نرم افزار آماری SPSS از شیوه هایتوصیف آماری از قبیل جداول توزیع فراوانی، نمودارهای توصیفی و شاخص های مرکزی و پراکندگی نظیر میانگین، انحراف معیاربهره گیری شده است. نتایج تحقیق نشان داد که مولفه ها ی استراتژی کسب و کار، آینده نگری در کسب و کار و طراحی بازار کسب و کاردارای بیشترین درجه اهمیت در توسعه فروش اینترنتی بلیط اتوبوس های برون شهری در استان خراسان جنوبی دارند.

Authors

مجید ثابت قدم

دانش آموخته فناوری اطلاعات، دانشگاه آزاد اسلامی، بیرجند ایران

حسین حکیم پور

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند، بیرجند ایران