ارزیابی میراث ژئومورفولوژیک دشت لوت با استفاده از مدل رینارد

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 134
  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

GEOO09_021

تاریخ نمایه سازی: 13 تیر 1402

Abstract:

مفهوم میراث ژئومورفولوژیک شامل لندفرم ها و فرایندهایی است که نقش کلیدی در درک تاریخ زمین دارند، اما دارای ارتباط با میراث بیولوژیکیو فرهنگی است. ژئومورفوسایت ها ازجمله مفاهیم جدیدی هستند که بر مکان های ویژهی گردشگری تاکید دارند و از ارزشهای علمیی، اکولیوژیکی،فرهنگی، زیبایی و اقتصادی به صورت توام برخوردار هستند. دشت لوت از جمله مناطقی است کیه دارای جاذبه های گردشگری منحصربه فردی درسطح جهان وکشور است. پژوهش حاضر در زمره پژوهش های کاربردی است که جهت گردآوری اطلاعات از روش اسنادی- پیمایشی و جهت تحلیل داده ها و اطلاعات از روش توصیفی- تحلیلی است. در این پژوهش تلاش گردید، ژئوسایت های ۹ گانه دشت لوت با مدل رینارد بررسی شود. نتایجنشان داد؛ ژئوسایت های مخروط های آتشفشانی و پهنه بازالتی گندم بریان با مجموع ۲۵ / ۱۴ امتیاز، هامادا، نبکاها و ریگ یلان مشترکا با ۱۴ امتیازدر رتبه دوم و هرم ها و تپه های ماسه ای با ۷۵ / ۱۳ در رتبه سوم قرار گرفته و نسبت به دیگر ژئوسایت ها، پتانسیل بالاتری را جهت توسعه زمینگردشگری دارند.

Authors

اسماعیل نجفی

استادیار گروه ژئومورفولوژی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه دامغان

پارسا احمدی دهرشید

دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران