بررسی تغییرات فشارخون متعاقب تزریق بلاک فک تحتانی با کارپول لیدوکائین حاوی اپی نفرین ۱:۸۰۰۰۰ و ارتباط آن با سطح اضطراب بیماران

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 88

This Paper With 9 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JIDS-17-1_002

تاریخ نمایه سازی: 28 تیر 1402

Abstract:

مقدمه: بسیاری از بیماران در هنگام مراجعه به دندانپزشک، دچار اضطراب میشوند که بروز اضطراب، باعث بالا رفتن فشارخون بیمار شده و همچنین تزریق داروی اپینفرین نیز در بالا رفتن فشارخون بیماران موثر میباشد. هدف از این مطالعه، بررسی تغییرات فشارخون متعاقب تزریق بلاک فک تحتانی با کارپول لیدوکائین حاوی اپی نفرین ۱:۸۰۰۰۰ و ارتباط آن با سطح اضطراب در بیماران بود. مواد و روشها: در این مطالعه ی مشاهده ای و مقطعی، ۱۲۹ بیمار مراجعه کننده به دانشکده ی دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان اصفهان انتخاب شده و فشارخون آنان قبل از تزریق داروی بی حسی و ده دقیقه بعد از تزریق اندازه گیری شد. سطح اضطراب بیماران نیز با استفاده از پرسشنامه ی اضطراب دندانپزشکی Dental Anxiety Inventory(DAI) تعیین شده و ارتباط بین سطح اضطراب و فشارخون بیماران قبل و بعد از تزریق اندازه گیری گردید. داده ها با آزمون های آماری Paired-t ، Regression و Pearson تجزیه و تحلیل شدند (۰۵ / ۰ = α). یافته ها: بین فشارخون سیستول و دیاستول بیماران در قبل از تزریق دارو و نمرهی اضطراب، ارتباط مستقیم و معنی دار وجود داشت (۰۰۱ / ۰ < p value). مقدار همبستگی بین فشار متوسط و نمره ی اضطراب نیز دارای ارتباط معنی دار بود (۰۰۱ / ۰ < p value). بین فشارخون بعد از تزریق و نمرهی اضطراب نیز ارتباط مستقیم و معنی دار وجود داشت (۰۰۱ / ۰ < p value). نتیجه گیری: تزریق لیدوکائین حاوی اپی نفرین ۱:۸۰۰۰۰ در بیمارانی که تحت تزریق بلاک فک تحتانی قرار میگیرند با افزایش معنی دار فشارخون سیستولیک بیماران همراه می باشد. همچنین بین سطح اضطراب و فشارخون بیماران، ارتباط معنی دار وجود داشت که تاثیر اضطراب، بیشتر از تاثیر تزریق اپی نفرین بر فشارخون بیماران بود.

Authors

فروغ پرنیان جوی

دانش آموخته ی دندانپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

آرش گلستانه

استادیار، گروه جراحی دهان، فک و صورت، دانشکده ی دندان پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

یامین حقانی

دستیار تخصصی، گروه جراحی دهان، فک و صورت، دانشکده ی دندان پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران