بررسی همبستگی بین شاخص Decayed, Missing, Filled, Teeth با شاخص های مرتبط با Glomerular Filtration Rate در مراحل مختلف بیماری کلیه در بزرگسالان شهر شاهدیه، یزد

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 106

This Paper With 8 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JIDS-18-3_009

تاریخ نمایه سازی: 28 تیر 1402

Abstract:

مقدمه: مشکلات بهداشت دهان بیماران با نارسایی مزمن کلیوی می تواند سلامت سیستمیک، آنان را به مخاطره بیندازد. هدف از این مطالعه، بررسی همبستگی بین شاخص (DMFT(Decayed, Missing, Filled, Teeth با شاخص (GFR(Decayed, Missing, Filled, Teeth بود. مواد و روش ها: در این مطالعه ی توصیفی- تحلیلی، جهت گردآوری داده ها از طرح شاهدیه که بر روی ۹۰۰۰ نفر در شهر شاهدیه یزد در سال ۱۳۹۶ انجام شده بود، استفاده گردید. متغیرهای کراتینین سرم، سن، جنس و وزن از پرسش نامه مخصوص شاهدیه یزد، استخراج شد. پس با استفاده از فرمول (CG (Cockcroft gault میزان GFR برای هر فرد محاسبه شد. نحوه ی محاسبه بهداشت دهان براساس شاخص (DMFT(Decay Missing filling در افراد بزرگسال صورت گرفت. داده ها با آزمون های T و ANOVA ضریب همبستگی و رگرسیون، تجزیه و تحلیل شدند. یافته ها: وزن با تعداد دندان های پوسیده رابطه نداشت ولی با تعداد دندان های ترمیم شده رابطه ی مستقیم داشت. همچنین وزن با تعداد دندان های از دست رفته و DMFT رابطه ی معکوس داشت. کراتینین سرم با تعداد دندان های پوسیده رابطه ای نداشت ولی با تعداد ندان های از دست رفته و DMFT رابطه ای مستقیم داشت. کراتینین سرم با تعداد دندان های پرشده رابطه ای معکوس داشت. سن، با تعداد دندان های پوسیده و پرشده رابطه ی معکوس ولی با تعداد دندان های از دست رفته و DMFT رابطه ی مستقیم داشت. GFR با تعداد دندان های پوسیده و دندان های پرشده رابطه ی مستقیم دارد ولی با تعداد دندان های از دست رفته و DMFT رابطه ی معکوس داشت. GFR و شاخص DMFT رابط ی معنی دار و معکوس داشتند. نتیجه گیری: بر طبق مطالعه ی حاضر، هرجه میزان GFR در فرد کمتر و ک راتینین سرم بیشتر و فرد در stage بالاتری از بیماری کلیه قرار داشته باشد، ارتباط مستقیم با افزایش شاخص DMFT نشان می دهد.

Keywords:

شاخص DMFT , بیماری مزمن کلیوی (GFR , (CKD

Authors

عبدالرحیم داوری

استاد، گروه دندان پزشکی ترمیمی و زیبایی، عضو مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت دهان و دندان، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، یزد، ایران

علیرضا دانش کاظمی

دستیار تخصصی، گروه دندان پزشکی ترمیمی و زیبایی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، یزد، ایران

ساناز عباسی

دستیار تخصصی، گروه پروتزهای دندانی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، یزد، ایران