میزان تطابق مارجین کوپینگ های زیرکونیایی و فلزی سینترون قبل و بعذ از پخت با دو نوع پرسلن مختلف

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 93

This Paper With 8 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JIDS-18-3_008

تاریخ نمایه سازی: 28 تیر 1402

Abstract:

مقدمه: با توجه به کاربرد فزاینده ی رستوریشن های دارای زیرساخت زیرکونیا و سینترون و کاربرد پرسلن های مختلف بر روی آن ها و کمبود مطالعات جهت بررسی تطابق مارجین آن ها در شرایط مختلف، در این مطالعه به بررسی تطابق مارجین این رستوریشن ها و اثر پخت بر روی آن ها پرداخته شد. مواد و روش ها: در این مطالعه ی تجربی- آزمایشگاهی که در سال ۱۳۹۸ در مرکز تحقیقات ترانسژ نزیز دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان) انجام شد، ۴۰ عدد اباتمنت به دو گروه ۲۰ عددی با دو نوع زیرساخت (زیرکونیا و آلیاژ کروم- کبالت پره سینتر نشده نرم (سینترون)) تقسیم شدند، سپس هر گروه به دو گروه ۱۰ عددی تقسیم شده و با دو نوع پرسلن (نوریتاکه و کریشن) چینی گذاری شدند. تطابق لبه ای پیش و پس از پخت پرسلن با استریومیکروسکوپ اندازه گیری شد. یافته ها با استفاده از آزمون های آماری one-way ANOVA و two-way ANOVA و در سطح معنی داری ۰/۰۵ تجزیه و تحلیل شد. یافته ها: پخت پرسان بر میزان تطابق لبه ای با توجه به نوع فریم معنی دار بود (p value=۰/۰۰۱) در حالی که نوع پرسلن بکار رفته در این اختلاف بی تاثیر بود (p value=۰/۲۱۴) کمترین میزان تغییر پس از پخت با پرسلن مربوط به گروه زیرساخت سینترون همراه با پرسلن توریتاکه بود که با دو گروه فریم زیرکونیا تفاوت معنی داری داشت (p value=۰/۰۴۵) و (p value=۰/۰۰۶). نتیجه گیری: فلز سینترون بکار رفته در این مطالعه نسبت به زیرکونیا کمتر تحت تاثیر مراحل پخت قرار گرفت. دو نوع چینی بکار رفته در میزان تطابق لبه ای تاثیری نداشت.

Keywords:

ایمپلنت , طراحی با کمک کامپیوتر , اباتمنت , زیرکونیا , تطابق لبه ای دندان

Authors

امیرحسین کوثری

استادیار، دانشکده ی دندان پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ا یران

میثم مهابادی

استادیار، گروه پروتزهای دندانی، دانشکده ی دندان پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ا یران

غلامرضا طباخیان

استادیار، گروه پروتزهای دندانی، دانشکده ی دندان پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ا یران