بررسی رابطه ی بین شاخص توده ی بدنی و پوسیدگی شدید دوران کودکی (S-ECC ) در کودکان شهر اصفهان

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 113

This Paper With 8 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JIDS-18-3_011

تاریخ نمایه سازی: 28 تیر 1402

Abstract:

رابطه ی بین پوسیدگی دندان در کودکان و اختلالات در شاخص توده ی بدنی آن ها یک مشکل بحث برانگیز است. هدف از این مطالعه، بررسی ارتباط بین شاخص توده ی بدنی و پوسیدگی شدید دوران کودکی بود. مواد و روش ه ا: در این مطالعه ی مورد- شاهدی ۱۵۰ کودک با پوسیدگی شدید و ۱۵۰ شاهد بدون پوسیدگی دندان از تعدادی از کلینیک های خصوصی شهر اصفهان در سال ۱۳۹۹ جمع آوری شدند. پارامترهای وزن و قد اندازه گیری شد و (BMI(Body mass index محاسبه گردید. کودکان براساس BMI تطبیق یافته برای سن و جنس به کم وزن (صدک کمتر از ۵)، وزن طبیعی (صدک ۵ تا کمتر از ۸۵)، در معرض خطر اضافه وزن (صدک ۸۵ تا ۹۵) و اضافه وزن (صدک بیشتر از ۹۵) طبقه بندی شدند. داده ها با آزمون های آماری t-test, Fisher, Chi-squared و Mann-Whitney تجزیه و تحلیل شدند (α=۰/۰۵). یافته ها: از نظر فراوانی گروه های وزنی، بین دو گروه کودکان بدون پوسیدگی و با پوسیدگی شدید، تفاوت معنی دار وجود داشت (p value=۰/۰۰۷). فراوانی گروه های وزنی در بین پسران و دختران دو گروه کودکان تفاوت معنی دار وجود داشت (p value>۰/۰۰۱). فراوانی گروه های وزنی در رده های سنی ۲، ۳، ۴ و ۵ سال دو گروه کودکان تفاوت معنی دار وجود داشت (p value>۰/۰۰۱). میانگین شاخص توده ی بدنی در کودکان دارای پوسیدگی شدید دندانی بطور معنی داری کمتر از کودکان بدون پوسیدگی بود (p value>۰/۰۰۱). نتیجه گیری: تعداد موارد کم وزنی در کودکان با پوسیدگی شدید بیشتر از کودکان بدون پوسیدگی دندان بود که نشان می دهد پوسیدگی شدید ممکن است بر رشد تاثیر نامطلوب بگذارد.

Keywords:

Authors

افشین مختاری نیا

دندان پزشک، فارغ التحصیل دانشکده ی دندان پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

مریم ابراهیمیان

استادیار، گروه دندان پزشکی کودکان، دانشکده ی دندان پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

رویا فروغی ابری

استادیار، گروه دندان پزشکی کودکان، دانشکده ی دندان پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

نیلوفر نوروزی

دستیار تخصصی، گروه دندان پزشکی کودکان، دانشکده ی دندان پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران