بررسی فتودینامیک تراپی با فتوسان و غلظت های متلین بلو بر روی کاندیدا آلبیکانس رشد یافته بر روی دنچر

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 130

This Paper With 8 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JIDS-18-3_005

تاریخ نمایه سازی: 28 تیر 1402

Abstract:

مقدمه: در تعدادی از مطالعات، فتودینامیک تراپی با استفاده از منابع نوری و مواد جاذب نور علیه قارچ کاندیدا به کار رفته است. هدف این مطالعه، بررسی اثرات ضد قارچی فتوسان با غلظت های مختلف متیلن بلو بر کاندیدا آلبیکنس رشد یافته بر روی دنچر بود و در جستجوی پانک های اطلاعاتی، مطالعه ی مشابهی دیده نشد. مواد و روش ها: این مطالعه- آزمایشگاهی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان) در سال ۱۳۹۷-۹۸ انجام شد. ۲۶ دنچر مشابه تهیه گردید. سوسپانسیون کاندیدیا معادل ۰/۵ مک فارلند بر روی دنچرها تلقیح شد. نمونه ها به سه گروه هفت تایی با غلظت های مختلف متیلن بلو (۰/۱، ۰/۰۱، ۰/۰۰۱ گرم بر لیتر) انتخاب شدند و فتوسان با طول موج ۶۳۰ نانومتر به کار رفت. پنج نمونه ی شاهد شامل شاهد بدون درمان، شاهد فتوسان تنها، سه شاهد با غلظت های متیلن بلو تنها در نظر گرفته شد. تعداد کلونی ها با روش دستی و به طور چشمی شمارش شد. داده ها با آزمون ANOVA و t-test تجزیه و تحلیل شدند. یافته ها: میانگین تعداد کاندیدا آلبیکنس رشد یافته بر روی دنچر پس از فتودینامیک تراپی و غلظت های مختلف متیلن بلو، با گروه های شاهد اختلاف معنی دار داشت (p value>۰/۰۵). میانگین تعداد کاندیدا آلبیکنس رشد یافته بر روی دنچر پس از فتودینامیک تراپی بین سه غلظت متیلن بلو اختلاف معنی دار داشت (p value>۰/۰۰۱) و در متیل بلو با غلظت ۰/۱ به طور معنی داری بیشترین کارایی در کاهش کاندیدیا داشت (p value>۰/۰۰۱). نتیجه گیری: فتودینامیک تراپی با فتوسان و متیلن بلو با غلظت ۰/۱ بیشترین کارایی نسبت به بقیه موارد در کاهش کاندیدیا آلبیکانس را داشت.

Authors

علی صالحی مازندرانی

دانش آموخته ی دندان پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

شهرام امینی رارائی

استادیار، گروه پریودنتولوژی، دانشکده ی دندان پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

امیرمنصور شیرانی

استادیار، گروه بیماری های دهان، دانشکده ی دندان پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

مونس سنجری پور

دستیار تخصصی بیماری های دهان، دانشکده ی دندان پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران