بررسی اثرگذاری استراتژی های منتخب فناورانه بر عملکرد بنگاه با در نظر گرفتن نقش میانجی گری ظرفیت جذب دانش

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 121

This Paper With 13 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICISME04_271

تاریخ نمایه سازی: 29 تیر 1402

Abstract:

با توجه به اهمیت و تاثیر شناخته شده در پیشینه تحقیقات، هدف تحقیق کنونی، بررسی اثرگذاری استراتژی های منتخب فناورانه بر عملکرد بنگاه با در نظر گرفتن نقش میانجی گری ظرفیت جذب دانش می باشد. تحقیق کنونی، از نوع تحقیقات کاربردی می باشد و به لحاظ روش انجام کار، توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری این تحقیق، مدیران و کارشناسان ارشد شاغل در بخش صنعتی و دانشی استان قم هستند که به صورت تصادفی و در دسترس تعداد ۶۳ نفر مشارکت کردند. برای گردآوری اطلاعات، پرسشنامه ای شامل ۲۷ سوال تهیه و بین نمونه آماری به صورت آنلاین توزیع گردید. برای آزمون مدل و بررسی فرضیه ها، از مدل سازی معادلات ساختاری و نرم افزار Smart PLS ۲.۰ استفاده گردید. بر اساس نتایج حاصل از این تحقیق، ۴ فرضیه تحقیق تایید شد. یافته ها حاکی از این است که استراتژی های فناورانه می تواند بر عملکرد بنگاه و ظرفیت جذب تاثیرگذار باشد. ظرفیت جذب دانش به صورت مستقیم عملکرد بنگاه را تحت تاثیر قرار می دهد. همچنین ظرفیت جذب دانش، نقش میانجیگری بین استراتژی فناورانه و عملکرد بنگاه ایفا می کند. بنابراین پیشنهاد می گردد تا به مدیریت دانش، سیستم های دانشی، آموزش و کارگاه های آموزشی و انتخاب استراتژی فناوری متناسب با هدف و چشم انداز سازمانی توجه ویژه شود.

Keywords:

استراتژی های منتخب فناورانه , عملکرد بنگاه , ظرفیت جذب دانش , استراتژی تکنولوژی

Authors

مصطفی ملائی

استادیار گروه مدیریت دانشگاه طلوع مهر قم، قم، ایران

محمد حمید ملائی

کارشناسی ارشد، مدیریت کارآفرینی، دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران