بررسی قابلیت اعتماد قطارهای باری شبکه راه آهن جمهوری اسلامی ایران

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 163

This Paper With 12 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICRARE08_097

تاریخ نمایه سازی: 10 مرداد 1402

Abstract:

مدیریت صحیح شبکه حمل ونقل ریلی می تواند باعث افزایش استقبال صاحبان بار و کاهش هزینه گرداننده شود. یکی از شاخص های مهمدر مدیریت شبکه راه آهن، میزان قابلیت اعتماد آن است. قابلیت اعتماد، توانایی شبکه ریلی را برای ارائه خدمات به صورت منظم و متداومارزیابی می کند. راه آهن جمهوری اسلامی ایران برنامه زمان بندی حرکت قطارهای باری و مسافری را به صورت متداوم در اختیار گردانندگانقرار می دهد. همچنین در سالهای اخیر توجه بیشتری به برنامه زمان بندی قطارهای باری شده است. در این پژوهش اطلاعات حرکتقطارهای باری طی چهار سال گذشته جمعآوری شده و با ارائه شاخص های مناسب با شرایط شبکه، اقدام به اندازهگیری قابلیت اعتماد شدهاست. قابلیت اعتماد در سه حوزه مسیر، بلاک و ایستگاه بررسی شده و نقاط قوت و ضعف شبکه شناسایی شده است. شاخص Cv،TT برایبررسی زمان سفر و شاخص PIR برای بررسی وقت شناسی قطارها معرفی و استفاده شده است. همچنین قابلیت اعتماد زمان اعزام قطارهادر بازه های مختلف با شاخص OPT اندازه گیری شده است. در نهایت رابطه قابلیت اعتماد قطارهای باری با عواملی همچون وضعیت قطارهایمسافری، طول مسیر و بلاک، میزان بار، دو خط یا تک خط بودن، روش تراکبندی، نوع ایستگاه، عوامل توقف غیر برنامه ای و... بررسی شدهاست.

Authors

عابدین هادی نژاد لاجیمی

دانشجوی دکتری دانشگاه تهران ایران

کیوان سلیمی

مدیرکل سیر اداره کل سیر و حرکت تهران ایران