الزامات و فرایندهای تحقق توسعه مکران

نوع محتوی: طرح پژوهشی
Language: Persian
Document ID: R-1715297
Publish: 6 August 2023
دسته بندی علمی:
View: 114
Pages: 58
Publish Year: 1401

This Research With 58 Page And PDF Format Ready To Download

  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Research:

Abstract:

منطقه مکران با توجه به ویژگی ها و شرایط حاکم بر آن دارای مزیت های متعددی است که می تواند به منظور توسعه منطقه و کشور نقش آفرین باشد. این منطقه با اینکه در سال های اخیر در اولویت های توسعه ای برای کشور قرار داشته و برای آن نقش ها و برنامه های متعددی نیز تدوین شده است، اما همچنان در ساختارهای اجرایی با موانع متعددی روبه رو است و عملا برنامه ها در مراحل اجرایی، با کندی و تعارضات منافع بخشی و سازمانی مواجه می شوند.

این مشکلات عمدتا ناشی از عدم رعایت الزامات تحقق برنامه و نبود یک برنامه اجرایی منسجم با یک فرایند و نقشه راه مشخص است. از این رو ضرورت تدوین یک فرایند برای دستیابی به چشم اندازهای ترسیم شده این منطقه و ماموریت های آن ضروری است. این فرایند تنظیم گر روابط بین برنامه های راهبردی و اجرایی است و همچنین گام ها و اقدام هایی که می تواند فرایندهای توسعه منطقه را تسریع نماید، تعیین می کند. این فرایند یا به اصطلاح نقشه راه شامل سه بخش اصلی برنامه راهبردی، برنامه اجرایی و بخش رصد و پایش است.

در بخش نخست مربوط به برنامه راهبردی با توجه به وجود اسناد مصوب سند توسعه مکران، اسناد ملی و استانی آمایش سرزمین و سایر برنامه های مصوب مرتبط، سعی بر این بوده است که برنامه های مذکور پس از بررسی و انطباق، تدقیق شوند. در ادامه با توجه به موانع پیش روی تحقق برنامه و نیازهای آن لازم است که به عنوان یک حلقه مفقوده بین برنامه راهبردی و اجرایی به موضوع الزامات تحقق برنامه نیز پرداخته شود و اقدامات مورد نیاز در جهت تسهیل فرایندها و اجرای برنامه و رفع موانع تحقق آن، انجام گیرد. در بخش دوم به برنامه اجرایی پرداخته شده که این بخش خود شامل زیربخش پیش نیازهای تدوین برنامه اجرایی، برنامه اجرایی منسجم و اجرای برنامه است. در این بخش باید برنامه اجرایی منسجمی منطبق بر برنامه راهبردی تدوین شود.

شایان ذکر است، در تدوین این فرایند و نقشه راه با توجه به مطالعات صورت گرفته، نحوه پیوند برنامه راهبردی با برنامه های اجرایی در منطقه به عنوان یکی از خلاهای مهم شناسایی شده و در همین راستا برخی پیشنهاد ها در قالب اقدامات اولویت دار زمینه ساز برای توسعه مکران در مرحله نخست ارائه شده است تا بتوان زمینه تحقق برنامه راهبردی را در منطقه فراهم کرد.

فهرست مطالب Research

خلاصه مدیریتی... ا‌

مقدمه ۱

۱- طرح مسئله و پیشینه موضوع.. ۲

۲- جایگاه و حوزه مداخله منطقه ساحلی مکران.. ۶

۳- تبیین فرایند و الگوی برنامه‌ریزی... ۸

۴- برنامه راهبردی، مروری بر وضع موجود و ترسیم تصویرآینده مطلوب... ۱۰

۴-۱- مروری بر وضع موجود مبتنی بر یافته‌های اسنادی و میدانی.. ۱۱

۴-۱-۱- نیمرخی از وضع موجود. ۱۱

۴-۱-۲- شرایط کلان اثرگذار بر وضع موجود منطقه. ۱۵

۴-۱-۳- سازمان فضایی وضع موجود، چالش‌ها و مسائل راهبردی منطقه. ۱۶

۴-۲- تبیین خواسته‌ها و جایگاه مکران در افق برنامه توسعه. ۱۸

۴-۲-۱- تصویر مطلوب منطقه (سازمان فضایی مطلوب منطقه) ۱۹

۴-۲-۱- شاخص‌های پیامد و نتیجه. ۲۲

۵- موانع و الزامات تحقق برنامه.. ۲۳

۵-۱- موانع تحقق برنامه‌های توسعه منطقه مکران.. ۲۳

۵-۲- الزامات تحقق برنامه. ۲۵

۵-۲-۱- تبیین ساختار مدیریتی و اجرایی منطقه. ۲۵

۵-۲-۲- بسترسازی تدوین برنامه اجرایی یکپارچه. ۲۹

۵-۲-۳- سازوکارهای سیاستی و قانونی.. ۳۲

۵-۲-۴- ابزارهای مالی و سرمایه‌گذاری.. ۳۲

۵-۲-۵- سازو‌کارهای اقناع و مشارکت جامعه محلی.. ۳۴

۵-۲-۶- ابزارهای نظارت و پایش.... ۳۵

۵-۲-۷- جمع‌بندی و اقدامات اولویت‌دار لازم در راستای الزامات تحقق برنامه. ۳۶

۶- برنامه اجرایی منطقه.. ۳۸

۶-۱- پروژه اولویت‌دار منطقه با تاکید بر زیرساخت‌ها ۳۹

۶-۲- برنامه زمان‌بندی.. ۴۰

۷- پایش ارزیابی و نظارت... ۴۶

۸- جمع‌بندی... ۴۷

منابع...... ۴۸


نمایش کامل متن

Authors

ادریس جهانگیر

مرکز پژوهشهای توسعه و آینده نگری

مهرداد کاشف

مرکز پژوهشهای توسعه و آینده نگری

مینا ابوطالبی

مرکز پژوهشهای توسعه و آینده نگری

مهدی رازپور

مرکز پژوهشهای توسعه و آینده نگری

مصطفی کشتکار

مرکز پژوهشهای توسعه و آینده نگری

محمدولی روزبهان

مرکز پژوهشهای توسعه و آینده نگری