آقای دکتر Mehrdad Kashef

Dr. Mehrdad Kashef

مدیر گروه آمایش سرزمین،توسعه و توازن منطقه ایی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (449021)

5
2
15

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Researchs