خانم Mina Aboutalebi

Mina Aboutalebi

گروه آمایش سرزمین،توسعه و توازن منطقه ایی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (447606)

3
4
30
2
3

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

ISI Papers

  •  1- Abootalebi, M., Akbari, N. and Khoshakhlagh, R. (2017). Input-output Analysis of Interregional Effects, Journal of Applied Economic Sciences, 1 (47), 95-107.
  •  3- Abootalebi, m., Farahmand, Sh. and Akbari, N. (2012).The Impact of Localization and Urbanization Agglomeration Economies on Urban Employment Growth in Iran, Journal of Geography and Regional Planning, Academic Journals, (Available online at http://www.academicjournals.org/JGRP).
  •  4- Abootalebi, M., Farahmand, Sh. and Akbari, N. (2011).The Impact of Localization and Urbanization Agglomeration Economies on Urban Employment Growth in Iran, Spatial Econometrics Association (SEA), 5th World Conference, 6-8 July- Toulouse- France;

Conference Papers

Journal Papers

Researchs

Books

  • کتاب تحلیل داده-ستانده منطقه ای (سازمان برنامه و بودجه کل کشور) - 1398 - Persian
  • کتاب اقتصاد شهری (انتشارات سمت) - 1396 - Persian