پیش بینی پذیرش واکسن کووید-۱۹ بر اساس ویژگی های شخصیتی، رفتارهای خود مراقبتی و سرمایه اجتماعی

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 62

This Paper With 13 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_SCPN-11-2_006

تاریخ نمایه سازی: 29 مرداد 1402

Abstract:

مقدمه: واکسن نقش مهمی در جلوگیری از مرگ و میر در اثر بیماریهای عفونی دارد. هدف از مطالعه حاضر پیش بینی پذیرش واکسن کووید-۱۹ بر اساس ویژگی شخصیتی، رفتار خود مراقبتی و سرمایه اجتماعی بود. روش: توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه کارکنان اداره آموزش پرورش اهواز است. حجم نمونه براساس فرمول تاپاچیک و فیدل حداقل ۱۶۹ عضو برآورد شد که بصورت نمونه گیری در دسترس انتخاب گردید. پرسشنامه ها به صورت آنلاین توسط افراد تکمیل شد. از پرسشنامه ویژگی های شخصیتی هگزاکو-۶۰ (اشتون و لی، ۲۰۰۹)، پرسشنامه رفتارهای خودمراقبتی (پویان فرد و همکاران، ۱۳۹۹)، پرسشنامه سرمایه اجتماعی (پاتنام، ۲۰۰۰) و پرسشنامه کوتاه محقق ساخته (پذیرش واکسن کرونا) در این پژوهش استفاده شد. تحلیل داده ها به وسیله نرم افزار spss و با استفاده از روش تحلیل ممیز صورت پذیرفت. یافته ها: نتایج نشان داد که ویژگی های شخصیتی (وظیفه شناسی و هیجان پذیری)، رفتارهای خود مراقبتی و سرمایه اجتماعی، بهترین پیش بین پذیرش واکسن کووید-۱۹ بودند. نتیجه گیری: با توجه به یافته ها، طراحی برنامه هایی برای افزایش میزان واکسیناسیون و ارائه راهکارها و اقدمات مناسب روان شناختی برای ارتقای مسئولیت پذیری افراد جامعه در رابطه با اعتماد به واکسیناسیون و تقویت روحیه مشارکت جویی در مردم ضروری به نظر می رسد.

Authors

ساهره فاضلی

کارشناسی ارشد، گروه روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز ، اهواز، ایران.

یداله زرگر

دانشیار، گروه مشاوره، دانشگاه حضرت معصومه (س)، قم، ایران.

ایران داودی

استادیار،گروه روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.

سید اسماعیل هاشمی

استاد، گروه روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز ، اهواز، ایران.