آینده پژوهی تهدیدهای امنیتی گروهک های تکفیری مرزهای شرق کشور با استفاده از تکنیک سناریونویسی

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 172

This Paper With 13 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

MARZJRL01_066

تاریخ نمایه سازی: 5 شهریور 1402

Abstract:

زمینه و هدف: امنیت شرق کشور متاثر از تحرکات گروهک های تروریستی معاند سرویس های اطلاعاتی کشورهای بیگانه است .پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل تاثیرگذار بر تهدیدهای امنیتی گروهک تروریستی داعش در استانهای شرقی ، چگونگی تغییرات آینده و تبیین سناریوهای احتمالی تهدیدهای امنیتی گروهک مذکور برای این مناطق انجام گرفته است .روش: این پژوهش از حیث هدف، کاربردی، از حیث روش، بررسی و تحلیل اسنادی و از آنجا که به دنبال تحلیل و تبیین آیندههای ممکن ، محتمل و مطلوب می باشد، از نوع کار آینده پژوهی است . جامعه آماری ۳۰ نفر از مسئولان انتظامی و دستگاههای اطلاعاتی درگیر در بحث چالش های امنیتی استانهای شرقی کشور تا رسیدن به اشباع نظری بوده که پس از مصاحبه با ۱۸ نفر محقق گردید. در گردآوری اطلاعات از روش مصاحبه ساختارمند، دیدهبانی اقدامات داعش ، رجوع به اطلاعات ثانویه ، گزارشها و بولتن های خبری استفاده و به روش شوارتز تجزیه و تحلیل گردیده است .یافته ها: تبیین چهار سناریو بر پایه حالت های مختلف عدم قطعیت های کلیدی دوگانه احتمال همکاری سایر گروهک های تکفیری منطقه با داعش و وضعیت هماهنگی مرزنشینان در برخورد با گروهک تدوین که در بهترین وضعیت داعش توان حمله مستقیم به مرزهای شرقی کشور را ندارد و مرزنشینان با یکدیگر همسو و در مقابل داعش قرار دارند و در بدترین وضعیت با همکاری سایر گروهک های تکفیری از مرزهای شرقی به داخل کشور نفوذ و برخی مرزنشینان با این گروهک تروریستی همراه می گردند.نتیجه گیری: افزایش تحرکات داعش ، فعالیت سرویس های اطلاعاتی بیگانه ، به قدرت رسیدن طالبان و گسترش تفکرات تکفیری و محیط جغرافیایی (وجود اهل سنت ) در میزان اثرپذیری منطقه از افراط گرایی مذهبی موثر می باشد. داعش با ایجاد قطبی سازی جوامع اسلامی و عملیات تروریستی بر امنیت مناطقی که در آن حضور دارد اثرگذار می باشد.

Authors

محمد نایب پور

دانشیار و عضو هیات علمی دانشگاه علوم انتظامی امین ،تهران، ایران

علیرضا نجفی

استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه علوم انتظامی امین ، تهران، ایران

حسن منیری

کارشناس ارشدمدیریت اطلاعات و امنیت انتظامی دانشگاه علوم انتظامی امین ،تهران ،ایران