بررسی تاثیر رهبری تحول آفرین بر تغییر برنامه درسی با نقش واسطه ای فرهنگ معلمی

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 86

This Paper With 14 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

LPCONF06_167

تاریخ نمایه سازی: 20 شهریور 1402

Abstract:

هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر رهبری تحول آفرین بر تغییر برنامه درسی با نقش واسطه ای فرهنگ معلمی می باشد. این پژوهش ازنظر هدف جزء تحقیقات اکتشافی می باشد و روش آن ازنظر شیوه ی گردآوری اطلاعات، میدانی و ازلحاظ روش انجام پژوهش توصیفی- همبستگی می باشد. جامعه آماری پژوهش کلیه جامعه آماری ، همه معلمان مدارس ابتدایی استان البرز به تعداد ۴۶۷۷ است و بر اساس روش نمونه گیری تصادفی ساده و بر اساس فرمول کوکران تعداد نمونه ۳۶ نفر به عنوان نمونه انتخاب شد. به منظور سنجش متغیرهای مورد استفاده در پژوهش از سه پرسشنامه؛ پرسشنامه رهبری تحول آفرین باس و آولیو ( ۲۰۰۰ )، فرهنگ معلمی از برگرفته از پرسشنامه پژوهش رومانی و همکاران ( ۱۳۹۵ ) و تغییر برنامه درسی برگرفته از تحقیق رضوی و همکاران (۱۳۹۹) و اکبری بورنگ (۱۳۹۶) استفاده گردید. به منظور برازش و تحمیل فرضیه های پژوهش از مدل یابی معادلات ساختاری از نرم افزار PLS استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان داد که رهبری تحول آفرین بر تغییر برنامه درسی اثر مستقیم دارد (β=۰/۳۴۵؛ P=۰/۰۰۰). رهبری تحول آفرین بر فرهنگ معلمی اثر مستقیم دارد (β=۰/۷۳۱؛ P=۰/۰۰۰). فرهنگ معلمی بر تغییر برنامه درسی اثر مستقیم دارد (β=۰/۵۹۳؛ P=۰/۰۰۰). همچنین رهبری تحول آفرین بر تغییر برنامه درسی با نقش واسطه ای فرهنگ معلمی اثر مستقیم دارد (β=۰/۴۶۵؛ (P=۰/۰۰۰).

Authors

محمدمهدی محمدی

دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

محمدرضا کرامتی

دانشیار گروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران