تاثیر تلقیح باکتری محرک رشد(Enterobacter sp. S۱۶-۳) بر مشخصه های مورفو-فیزیولوژی کلزا تحت تنش خشکی

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 83

This Paper With 11 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JCB-15-46_014

تاریخ نمایه سازی: 1 مهر 1402

Abstract:

چکیده مبسوط مقدمه و هدف: کلزا سومین منبع تولیدکننده روغن خوراکی است، با این حال، عملکرد آن به‎شدت تحت تاثیر خشکی قرار دارد. به‎عنوان یک رویکرد کاهش دهنده آثار تنش، باکتری­ های محرک رشد (PGPBها) مورد توجه قرار گرفته­ اند که از توانایی افزایش تحمل به تنش­ های غیرزیستی، تامین عناصر غذایی گیاه و سنتز تنظیم­ کننده ­های رشد گیاه برخودار می­ باشند. با توجه به تاثیر مثبت PGPBها در بهبود رشد گیاهان طی تنش خشکی، این مطالعه با هدف بررسی تاثیر باکتری محرک رشدsp. S۱۶-۳ Enterobacter بر خصوصیات کلزا تحت تنش خشکی انجام شد. مواد و روش ­ها: تاثیر باکتری محرک رشدsp. S۱۶-۳ Enterobacter بر خصوصیات مورفوفیزیولوژیک کلزا رقم Okapi (متحمل به خشکی) تحت تنش خشکی به صورت آزمایش فاکتوریل برپایه طرح بلوک­ های کامل تصادفی در سه تکرار تحت شرایط گلخانه­ ای بررسی شد. ترکیبات تیماری آزمایش شامل تیمار آبیاری (آبیاری عادی و تنش خشکی به شکل ۶۰ درصد ظرفیت مزرعه ­ای) و تیمار باکتری (sp. S۱۶-۳Enterobacter و شاهد) بودند. تیمار خشکی، چهار هفته پس از جوانه زنی شروع شده و به‎مدت دو هفته اعمال شد و در ادامه ویژگی های مورفولوژیک، فیزیولوژیک و بیوشیمیایی اندازه­ گیری شدند. یافته­ ها: تنش خشکی باعث کاهش طول ریشه (۳۵ درصد)، وزن ساقه (۲۷ درصد)، محتوی نسبی آب (۳۲ درصد)، محتوی پروتئین (۲۸ درصد)، فعالیت آنزیم SOD (۶۹ درصد)، فعالیت آنزیم CAT (۵۱ درصد)، کلروفیل (۲۸ درصد)و کارتنوئید (۲۵ درصد) و همچنین افزایش نشت الکترولیت (۴۲ درصد) و غلظت پرولین (۳۰ درصد) شد. تیمار باکتریایی به نوبه خود باعث بهبود معنی­ دار خصوصیات مورفولوژیک، فیزیولوژیک و بیوشیمیایی کلزا در مقایسه با تنش خشکی شد به طوری که با افزایش ۲۴ درصدی در طول ریشه، ۲۵ درصدی در وزن ساقه، ۲۸ درصدی در محتوی نسبی آب، ۲۱ درصدی در محتوی پروتئین، ۲۲ درصدی در فعالیت آنزیم SOD، ۲۹ درصدی در فعالیت آنزیم CAT و ۲۶ درصدی کلروفیل و ۲۳ درصدی کارتنوئید و همچنین کاهش ۲۳ درصدی در نشت الکترولیت و ۱۸درصدی در غلظت پرولین همراه بود. نتیجه­ گیری: هرچند تنش خشکی دارای اثرات منفی معنی ­داری بر مشخصه‎های مورفولوژیکی، بیوشیمیایی و فیزولوژیکی کلزا بود؛ با این حال، تیمار باکتریایی توانست این اثرات منفی را تا حدود چشمگیری کاهش دهد. بنابراین، به­ نظر می رسد که تیمار باکتریایی. S۱۶-۳ Enterobacter sp، رویکرد کارآمدی در کاهش اثرات خشکی از طریق تعدیل مثبت مشخصه‎های مورفو-فیزیولوژی کلزا باشد.

Authors

داوود داداشی

University of Tabriz, Tabriz, Iran, Department of Plant Breeding and Biotechnology, Faculty of Agriculture

مجید نوروزی

University of Tabriz, Tabriz, Iran, Department of Plant Breeding and Biotechnology, Faculty of Agriculture

منیژه سبکدست

University of Tehran, Tehran, Iran, Department of Agronomy and Plant Breeding, Faculty of Agriculture

محمدرضا ساریخانی

University of Tabriz, Tabriz, Iran, Department of Plant Breeding and Biotechnology, Faculty of Agriculture

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • Chen, L., F. Ren, H. Zhong, W. Jiang and X. ...
 • Naveed, M., H. Sajid, A. Mustafa, B. Niamat, Z. Ahmad, ...
 • Qaderi, M.M., L.V. Kurepin and D.M. Reid. ۲۰۱۶. Growth and ...
 • Wu, W., B.L. Ma, and J.K. Whalen. ۲۰۱۸. Enhancing rapeseed ...
 • Mohammadi, P.P., A. Moieni and S. Komatsu. ۲۰۱۲. Comparative proteome ...
 • Ghosh, D. and J. Xu. ۲۰۱۴. Abiotic stress responses in ...
 • Goche, T., N.G. Shargie, I. Cummins, A.P. Brown, S. Chivasa ...
 • Vejan, P., R. Abdullah, T. Khadiran, S. Ismail, and A.N. ...
 • Chauhan, H., D.J. Bagyaraj, G. Selvakumar, and S.P. Sundaram. ۲۰۱۵. ...
 • Govindasamy, V., P. George, M. Kumar, L. Aher, S.K. Raina, ...
 • Li, J., B.J. McConkey, Z. Cheng, S. Guo, and B.R. ...
 • Naveed, M., B. Mitter, T.G. Reichenauer, K. Wieczorek, and A. ...
 • Oskuei, B.K., A. Bandehagh, M.R. Sarikhani and S. Komatsu. ۲۰۱۸. ...
 • Schonfeld, M.A., R.C. Johnson, B.F. Carver, and D.W. Mornhinweg, ۱۹۸۸. ...
 • Janero, D.R. ۱۹۹۰. Malondialdehyde and thiobarbituric acid-reactivity as diagnostic indices ...
 • Bates, L.S., R.P. Waldren and I.D. Teare. ۱۹۷۳. Rapid determination ...
 • Bradford, M.M. ۱۹۷۶. A rapid and sensitive method for the ...
 • Beyer J. and I. Fridovich. ۱۹۸۷. Assaying for superoxide dismutase ...
 • Kar, M. and D. Mishra. ۱۹۷۶. Catalase, peroxidase and polyphenoloxidase ...
 • Arnon, A.N. ۱۹۶۷. Method of extraction of chlorophyll in the ...
 • Thomas, C., T. Alcock, N. Graham, R. Hayden, S. Matterson, ...
 • Franco, J.A. ۲۰۱۸. Root development under drought stress. Technol Knowl ...
 • Sarma, R.K. and R.R. Saikia. ۲۰۱۴. Alleviation of drought stress ...
 • Salehi-lisar S.Y., R. Hossain, and I.M.M. Rahman. ۲۰۱۲. Water stress ...
 • Salehi-Lisar, S.Y. and H. Bakhshayeshan-Agdam. ۲۰۱۶. Drought Stress in Plants: ...
 • Safari, D. and M. Azadikhah. ۲۰۱۸. The effect of Pseudomonas ...
 • Akhtar, I. and N. Nazir. ۲۰۱۳. Effect of drought stress ...
 • Farooq, M., A. Wahid, N. Kobayashi, D. Fujita, S.M.A. Basra. ...
 • Gigon A., A. Matos, D. Laffray, Y. Zuily-fodil Pham-Thi. ۲۰۱۴. ...
 • Ashraf, M. and M. Foolad. ۲۰۰۷. Roles of glycine betaine ...
 • Aranjuelo, I., G. Molero, G Erice, J.C. Avice, S. Nogués. ...
 • Tiwari et al. ۲۰۱۶۳۴. Deepak, S.B., A. Thakur, S. Singh, ...
 • SkZ, A., S. Vardharajula and S.S.K.P., Vurukonda. ۲۰۱۸. Transcriptomic profiling ...
 • Demirevska, K., L. Simova-Stoilova, V. Vassileva, I. Vaseva, B. Grigorova ...
 • Foyer, C.H. and G. Noctor. ۲۰۰۵. Oxidant and antioxidant signalling ...
 • Chaves, M.M., J.M. Costa, N.J.M. Saibo. ۲۰۱۱. Recent advances in ...
 • Singh, R.P., P. Jha and P.N. Jha. ۲۰۱۷a. Bio-inoculation of ...
 • Singh, R.P., A. Runthala, S. Khan and P.N. Jha. ۲۰۱۷b. ...
 • Rezaeinia, M., Bihamta, M., Peighambari, S.A., and Abbsi, A.R. ۲۰۱۹. ...
 • Dastneshan, S., M.R. Bihamta, A. Abbasi and M. Sabokdast. ۲۰۱۹. ...
 • Chen, L., F. Ren, H. Zhong, W. Jiang and X. ...
 • Naveed, M., H. Sajid, A. Mustafa, B. Niamat, Z. Ahmad, ...
 • Qaderi, M.M., L.V. Kurepin and D.M. Reid. ۲۰۱۶. Growth and ...
 • Wu, W., B.L. Ma, and J.K. Whalen. ۲۰۱۸. Enhancing rapeseed ...
 • Mohammadi, P.P., A. Moieni and S. Komatsu. ۲۰۱۲. Comparative proteome ...
 • Ghosh, D. and J. Xu. ۲۰۱۴. Abiotic stress responses in ...
 • Goche, T., N.G. Shargie, I. Cummins, A.P. Brown, S. Chivasa ...
 • Vejan, P., R. Abdullah, T. Khadiran, S. Ismail, and A.N. ...
 • Chauhan, H., D.J. Bagyaraj, G. Selvakumar, and S.P. Sundaram. ۲۰۱۵. ...
 • Govindasamy, V., P. George, M. Kumar, L. Aher, S.K. Raina, ...
 • Li, J., B.J. McConkey, Z. Cheng, S. Guo, and B.R. ...
 • Naveed, M., B. Mitter, T.G. Reichenauer, K. Wieczorek, and A. ...
 • Oskuei, B.K., A. Bandehagh, M.R. Sarikhani and S. Komatsu. ۲۰۱۸. ...
 • Schonfeld, M.A., R.C. Johnson, B.F. Carver, and D.W. Mornhinweg, ۱۹۸۸. ...
 • Janero, D.R. ۱۹۹۰. Malondialdehyde and thiobarbituric acid-reactivity as diagnostic indices ...
 • Bates, L.S., R.P. Waldren and I.D. Teare. ۱۹۷۳. Rapid determination ...
 • Bradford, M.M. ۱۹۷۶. A rapid and sensitive method for the ...
 • Beyer J. and I. Fridovich. ۱۹۸۷. Assaying for superoxide dismutase ...
 • Kar, M. and D. Mishra. ۱۹۷۶. Catalase, peroxidase and polyphenoloxidase ...
 • Arnon, A.N. ۱۹۶۷. Method of extraction of chlorophyll in the ...
 • Thomas, C., T. Alcock, N. Graham, R. Hayden, S. Matterson, ...
 • Franco, J.A. ۲۰۱۸. Root development under drought stress. Technol Knowl ...
 • Sarma, R.K. and R.R. Saikia. ۲۰۱۴. Alleviation of drought stress ...
 • Salehi-lisar S.Y., R. Hossain, and I.M.M. Rahman. ۲۰۱۲. Water stress ...
 • Salehi-Lisar, S.Y. and H. Bakhshayeshan-Agdam. ۲۰۱۶. Drought Stress in Plants: ...
 • Safari, D. and M. Azadikhah. ۲۰۱۸. The effect of Pseudomonas ...
 • Akhtar, I. and N. Nazir. ۲۰۱۳. Effect of drought stress ...
 • Farooq, M., A. Wahid, N. Kobayashi, D. Fujita, S.M.A. Basra. ...
 • Gigon A., A. Matos, D. Laffray, Y. Zuily-fodil Pham-Thi. ۲۰۱۴. ...
 • Ashraf, M. and M. Foolad. ۲۰۰۷. Roles of glycine betaine ...
 • Aranjuelo, I., G. Molero, G Erice, J.C. Avice, S. Nogués. ...
 • Tiwari et al. ۲۰۱۶Deepak, S.B., A. Thakur, S. Singh, M. ...
 • SkZ, A., S. Vardharajula and S.S.K.P., Vurukonda. ۲۰۱۸. Transcriptomic profiling ...
 • Demirevska, K., L. Simova-Stoilova, V. Vassileva, I. Vaseva, B. Grigorova ...
 • Foyer, C.H. and G. Noctor. ۲۰۰۵. Oxidant and antioxidant signalling ...
 • Chaves, M.M., J.M. Costa, N.J.M. Saibo. ۲۰۱۱. Recent advances in ...
 • Singh, R.P., P. Jha and P.N. Jha. ۲۰۱۷a. Bio-inoculation of ...
 • Singh, R.P., A. Runthala, S. Khan and P.N. Jha. ۲۰۱۷b. ...
 • Rezaeinia, M., Bihamta, M., Peighambari, S.A., and Abbsi, A.R. ۲۰۱۹. ...
 • Dastneshan, S., M.R. Bihamta, A. Abbasi and M. Sabokdast. ۲۰۱۹. ...
 • نمایش کامل مراجع