آقای دکتر Mohammad Reza Sarikhani

Dr. Mohammad Reza Sarikhani

علوم و مهندسی خاک

فرد مهم علمی - Researcher ID: (493944)

43
65
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers