تحلیل بخش رفاه و تامین اجتماعی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱

نوع محتوی: طرح پژوهشی
Language: Persian
Document ID: R-1784700
Publish: 23 October 2023
View: 107
Pages: 72
Publish Year: 1400

This Research With 72 Page And PDF Format Ready To Download

  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Research:

Abstract:

نظام بودجهبندی اجتماعی ابزار موثر حکمرانی برای طرحریزی، کنترل و تحلیل تصمیمهای سیاستگذاران
اجتماعی در سطح کلان است تا با این ابزار، حسابداری جامعی از درآمدها و هزینههای نظام تامین اجتماعی
کشور انجام پذیرد. به عبارت دیگر بودجهبندی اجتماعی عبارت است از حسابداری فشرده از وضعیت مورد
انتظار از یک سیستم توزیع مزایای اجتماعی فراگیر و متمرکز که شامل بخشهای رفاهی ازجمله حمایتهای
اجتماعی، بیمههای درمان و بازنشستگی، مستمری، مقرری بیکاری، مراقبتهای بهداشتی، اشتغال حمایت
شده و توانمندسازی اجتماعی و همچنین برنامههای مراقبت از خانواده و اقشار خاص ازجمله معلولان است.
در فرایند تدوین لایحه بودجه سال ۰۰۱۰ جهتگیریهای زیر در حوزه رفاه و تامین اجتماعی مورد توجه و
تاکید قرار گرفتهاند:
 برنامهمحور شدن اعتبارات پیشبینی شده برای دستگاههای اجرایی و تفویض مسئولیت و اختیار به
دستگاههای اجرایی اصلی که اقدام موثری در مدیریت و تخصیص بهینه منابع است.
 عدالتمحوری که تجلی آن در بودجه بخش رفاه اجتماعی مشخص است. اعتبارات مصوب سال ۰۰۱۱
دستگاههای اجرایی حوزه رفاه و تامین اجتماعی بالغ بر ۲۹۰ هزار میلیارد تومان بوده که در سال ۰۰۱۰
۰۰۲ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. رشد مذکور نشان از اهتمام / با رشدی معادل ۲۰ درصد به ۲
ویژه دولت به بخش رفاه اجتماعی بوده است.

فهرست مطالب Research

خلاصه مدیریتی ا

مقدمه ۱

-۱ کلیاتی در باره تامین اجتماعی ۶

-۰-۰ نماگرهای بخش رفاه و تامین اجتماعی ۲

-۲-۰ اعتبارات بخش رفاه و تامین اجتماعی ۱

۱۱ -۶ بررسی صندوق بازنشستگی کشوری در لایحه بودجه ۱۰۴۱

۱۱ -۳ بررسی سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح در لایحه بودجه سال ۱۰۴۱

۱۷ -۰ بررسی مرکز خدمات حوزه علمیه قم در لایحه بودجه ۱۰۴۱

-۰-۰ وظایف اساسی مرکز خدمات حوزه علمیه ۰۱

۱۹ -۱ وضعیت جمعیت هلالاحمر جمهوری اسلامی ایران در لایحه بودجه سال ۱۰۴۱

-۰-۲ اهداف و وظایف بر اساس اساسنامه ۰۸

۶۳ -۲ وضعیت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در لایحه بودجه سال ۱۰۴۱

۶۷ -۷ وضعیت سازمان تامین اجتماعی در لایحه بودجه سال ۱۰۴۱

-۰-۱ شرح وظایف و ماموریتها ۲۱

۳۱ -۸ وضعیت اعتبارات سازمان بهزیستی کشور در لایحه بودجه سال ۱۰۴۱

۳۷ -۹ وضعیت بنیاد شهید و امور ایثارگران در لایحه بودجه سال ۱۰۴۱

۰۱ -۱۴ وضعیت کمیته امداد امام خمینی )ره( در لایحه بودجه سال ۱۰۴۱

۰۲ -۱۱ وضعیت اعتبارات سازمان بیمه سلامت ایران در لایحه بودجه ۱۰۴۱

۰۹ -۱۶ وضعیت صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر در لایحه بودجه سال ۱۰۴۱

-۰-۰۲ شرح وظایف و ماموریتها ۰۸

-۱۳ بررسی وضعیت صندوقهای بازنشستگی ۱۱

-۰-۰۰ تحلیل عوامل موثر بر صندوقهای بازنشستگی در ایران ۲۰

-۱۰ جمعبندی ۱۰

منابع ۱۸

نمایش کامل متن