نگاهی به صلاحیت حرفه ای معلمان از منظر نوع استخدام

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 67

This Paper With 9 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

EMCONF10_255

تاریخ نمایه سازی: 1 آذر 1402

Abstract:

امروزه تغییرات عمیق در ساختار، برنامه درسی ، جمعیت دانش آموزی، هویت حرفه ای معلمان را دچار بحران نموده است . فقدان صلاحیت های مرتبط برای برخورد با موقعیت های جدید باعث شده بسیاری از معلمان هویت حرفه ای خود را در تنگنا ببینند، علاوه بر این موارد فشارهای داخلی برای پذیرفتن مسئولیت های جدید توسط معلمان، بین معلومات و تجارب و دانش های قبلی آنان فاصله انداخته و بحران هویت را عمیق تر و بیشتر نموده. ازآنجاکه معلمان نقش کلیدی در بهبود نظام آموزشوپرورش دارند به کار گماردن تواناترین و شایسته ترین افراد برای حرفه معلمی حیاتی ترین مسئله است . بیان شد که کارایی هر سازمان بیشتر از هر چیزی به منابع انسانی و مدیریت منابع انسانی بستگی دارد. پژوهش حاضر باهدف بررسی صلاحیت های حرفه ای معلمان دوره ابتدایی بر اساس نوع استخدام آنها در آموزشوپرورش (دانش آموختگان دانشگاه فرهنگیان و مهارت آموزان ماده ۲۸) انجام شده است . روش تحقیق در این پژوهش به صورت توصیفی - تحلیلی و از نوع کتابخانه ای و اسنادی می باشد. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که صلاحیت حرفه ای دانش آموختگان دانشگاه فرهنگیان در سطح بالاتری نسبت به مهارت آموزان ماده ۲۸ قرار دارد که برای رفع این مسئله و اثربخشی تمامی معلمان برنامه ریزی جهت آموزشهای مفید و زمانبندیشده برای معلمان اثربخش خواهد بود، درصورتی که پذیرفته شدگان آزمونهای استخدامی در ابتدای امر آموزشها را به طورجدی دنبال کنند و خودشان را به یادگیری و پیشرفت در کارشان ملزم کنند می توان انتظار داشت که سطح صلاحیت های تمامی معلمان باهم برابری کند.

Keywords:

صلاحیت حرفه ای , صلاحیت حرفه ای معلمان , دانش آموختگان دانشگاه فرهنگیان , مهارتآموزان ماده ۲۸.

Authors

ملیکا عالیشان

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه بیرجند

علی عسگری

دانشیار گروه علوم تربیتی ، دانشگاه بیرجند